صفحه اصلی / اعضای هیات بورد پوتا

اعضای هیات بورد پوتا

هیات بورد پوتا ترکیبی متنوع از نظر تخصص و دامنه سنی و درعین حال همگن از نظر اشراف بر علم روز ارتوپدی دنیا را شامل می شود. آزمون حاضر، حاصل همکاری صمیمانه یکایک این اساتید بزرگوار است.

 

اعضای هیات بورد پوتا (به ترتیب حروف الفبا)
ردیفنام و نام خانوادگیرتبه علمی
۱دکتر عادل ابراهیم پوردانشیار دانشگاه شهید بهشتی
۲دکتر منصور  ابوالقاسمیاناستادیار دانشگاه ایران- دبیر هیات بورد پوتا
۳دکتر محمد علی اخوت پوراستادیار دانشگاه شهید بهشتی
۴دکتر حسین اصلانیدانشیار دانشگاه تبریز
۵دکتر محسن توکلیریاست انجمن پوتا
۶دکتر محمد علی تحریریان استادیار دانشگاه اصفهان
۷دکتر محمد تهامیاستادیار دانشگاه شیراز
۸دکتر ذبیح الله حسن زادهاستادیار پژوهشی بازنشسته
۹دکتر بابک حق پناهاستادیار دانشگاه کاشان
۱۰دکتر حسین خطیبیاستادیار بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
۱۱دکتر مهران رادیفلوشیپ جراحی زانو
۱۲دکتر بابک سیاوشیدانشیار دانشگاه تهران
۱۳دکتر رضا صفیاستاد بازنشسته دانشگاه ایران
۱۴دکتر امیر صادقی فراستادیار دانشگاه کرمان
۱۵دکتر امیر صباغ زادهاستادیار دانشگاه شهید بهشتی
۱۶دکتر خلیل علی زاد هاستاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
۱۷دکتر علیرضا غزنویاستادیار دانشگاه ایران
۱۸دکتر کاوه قرنی زادهاستادیار دانشگاه ایران
۱۹دکتر حسن قندهاریدانشیار دانشگاه ایران
۲۰دکتر محمد نصیر نادریفلوشیپ جراحی شانه
۲۱دکتر محمد رضا میعادفلوشیب جراحی پا و مچ پا
۲۲دکتر کامران مظفریاندانشیار دانشگاه شیراز
۲۳دکتر سید محمد جواد مرتضویاستاد دانشگاه تهران
۲۴دکتر علیرضا منافیدانشیار دانشگاه شهید بهشتی
۲۵دکتر بابک میرزاشاهیاستادیار دانشگاه تهران
۲۶دکتر بیژن نجد مظهردانشیار دانشگاه ایران
۲۷دکتر امین مرادیدانشیار دانشگاه تبریز
۲۸دکتر فرشاد نیکوئیاستادیار دانشگاه ایران
۲۹دکتر مرتضی نخعی امرودیدانشیار دانشگاه ایران
۳۰دکتر بیژن ولی اللهیاستادیار دانشگاه ایران
۳۱دکتر حسینعلی هادیاستادیار دانشگاه اراک