صفحه اصلی / همایش فصلی بهار 96

همایش فصلی بهار 96

همایش فصلی پوتا یکم اردیبهشت ۹۶

عوارض شکستگیهای کودکان
دبير علمي :آقاي دكتر عليرضا غرنوي

اعضاء Moderator عنوان زمان
ثبت نام 8:15_8:30
دکترسعیدتوکلی-دکتررمضان شیرازی-خانم دکتر زمانی-  Audience دکترسبحانی+ دکتر بغدادی عوارض شکستگیهای آرنج وبازو 8:30_9:10
دکترنجد -خانم دکتر فرهادی-خانم دکترمرادی-دکتررضوی پور

Audience+

دکتراخوت عوارض شکستگیهای ساعد ومچ دست 9:10_9:50
دکتر پهلوان صباغ:پلاک

TENخانم دکتر مهرافشان:

دکترکامرانی Cross Fire

درمان شکستگیهای ساعد درنوجوانان

9:50_10:15
دکترعبدی-دکتر وفایی-دکتر یگانه-دکترقرنی زاده-دکتراصلانی

Audience+

دکتر غزنوی عوارض شکستگیهای هیپ ولگن 10:15_11:00
استراحت وپذیرایی 11:00_11:30
دکترملکی-دکترآذرپیرا-دکترسلیمانی-

دکترزرگر

Audience+

دکتر اصلانی عوارض شکستگیهای دیستال فمور وفمور 11:30_12:10
دکتر ملکی:   گچ اسپایکا

TENدکترآذرپیرا: 

Submuscularدکترنبیان:     plating

دکتر پنجوی Cross Fire

شکستگی فمور درسنین 5-7سال

12:10_12:35
دکتر پنجوی-دکتر ایلکا-دکتر کرمی

خانم دکتر زمانی

Audienceدکتررحیم نیا+

دکتر زرگر عوارض شکستگیهای پروگزیمال تیبیا وساق 12:35_13:10
  Dr.Novikov Elizarov in complications of pediatric fractures 13:10_13:20
دکتررحیم نیا-دکتر ولی الهی-Audience+دکترعبدی دکتر ایلکا عوارض شکستگیهای دیستال تیبیا و مچ پا 13:20_14:00
ناهار 14:00

 

سوالات همایش بهار 96

سوالات مربوط به آقاي دكتر اخوت پور

1-در كدام يك از موارد زير پروگنوز Remodeling استخوان بعد از شكستگي در اطفال بهتر است؟
الف)سن بالاتر       
ب)شكستگي دور از فيز         
ج) مال روتاسيون        
د) انگولاسيون شكستگي در پلان حركت متصل مجاور

2-در چند درصد موارد شكستگي فيز ديستال اولنا اختلال در رشد ايجاد مي شود؟
الف)نادر است  
ب)حدود 25 درصد موارد        
ج)حدود نيمي از موارد       
د) تقريباً تمامي موارد

3-شكستگي سالترهاريس عمدتاً در چه لايه اي از فيز رخ مي دهد؟
الف)ژرمينال       
ب)پروليفراتيو        
ج) هيپرتروفيك       
د) انكندرال اوسينيكاسيون

4-شكستگي فيزيال در كدام ناحيه از بدن از همه شايعتر است؟
الف) انگشتان دست و پا  
ب) دستيال راديوس   
ج) دستيال هرمروس   
د) دستيال فمور

سوالات مربوط به آقاي دكتر كامراني

5)در ثابت کردن با پلیت گرفتن چند کورتکس در هر طرف شکستگی ضروری است؟
الف) 4 کورتکس                 
ب) 5 کورتکس                     
ج)6 کورتکس                     
د) 7 کورتکس

6)کدام وسیله بهتر قادر به اعاده  bowing  رادیوس است؟
الف)پلیت               
ب)TEN              
ج) برابر هستند

7)در شکستگی ای که درمان آن با گچ به عمل آمده است و به علت جابجایی در گچ بعد از دو هفته نیاز به جراحی پیدا میکند کدام وسیلهثابت کردن ارجح است؟
الف)پلیت                    
ب) TEN              
ج) برابر هستند

8) نوک TEN, در انتهای تکنیک اینترمدولاری نیلینگ ساعد کودکان در چه جهتی باید قرار گیرد؟
الف)جهت نوک TEN بستگی به تکنیک کارگذاری نیل بصورت انته گرید یا رتروگرید در استخوانهای رادیوس و اولنا دارد.
ب)بدون وابستگی به انته گرید یا رتروگرید بودن تکنیک، نوک نیل باید بطرف اینتراوسیوس مامبران باشد.
ج)بدون وابستگی به انته گرید یا رتروگرید بودن تکنیک، نوک نیل در هر دو استخوان باید به خارج نگاه کند    
د)لزومی ندارد که نوک نیل در جهت خاصی قرار داده شود

9) در تکنیک اینترمدولاری نیلینگ ساعد کودکان کدام جمله صحیح است:
الف)ابتدا استخوان اولنا، و فقط از طریق انته گرید باید فیکس گردد.                 
ب)ابتدا استخوان اولنا، و فقط از طریق رترو گرید باید فیکس گردد.
ج)ابتدا استخوان رادیوس از طریق رتروگرید باید فیکس گردد.            
د)در تکنیک اینترمدولاری نیلینگ رادیوس و اولنا اولویتی وجود ندارد.

سوالات مربوط به آقاي دكتر غزنوي

10-شايع ترين نوع شكستگي هيپ در كودكان كدام است؟
الف.  Trans physeal fx
ب. trans cervical fx              
ج.  cervicotrochantricfx
د. Intertrochanterfx

11-كداميك از عروق زير اهميت كمتري در خونرساني سر فمور دارند؟
الف. Lateral epiphyseal artery
ب. Medial femoral circumflex
ج. Lateral circumflex artery
د. posteroepiphysial artery

12- درمان تايپ I شكستگي Delbet با جابجايي مختصر در يك كودك 2 ساله كدام است؟
الف. ريداكشن بسته + پين گذاري      
ب. گچ اسپايكا                   
ج. ريداكشن بسته + گچ اسپايكا                  
د. جااندازي باز + پين گذاري

13- در شكستگي هاي هيپ كودكان افزايش ميزان AVN ارتباط مستقيم دارد با همه موارد زير بجز؟
الف. سن پايين                      
ب. ميزان جابجايي                   
ج. Stability                  
د. Quality of reduction

سوالات مربوط به آقاي دكتر اصلاني

14- پسر 16 ساله با سابقه شکستگی صفحه رشد دیستال فمور چپ از یکسال قبل  جهت کنترل مراجعه نموده است. بیمار 13 درجه واروس دارد و یک بار به وسعت 25% صفحه رشد در محل دیده می شود. توصیه درمانی شما کدام است؟
الف)رزکشن بار                      
ب)رزکشن با ر همراه با استوتومی دیستال فمور
ج):همی اپیفیزیودز سمتلترال فمور چپ و اپیفیزیودز فمور راست          
د) استوتومی یعد از بلوغ اسکلتی

15-کودک 4 ساله با سابقه شکستگی صفحه رشد دیستال فمور از یکسال قبل  جهت کنترل مراجعه نموده است. بیمار 12 درجه واروس دارد و یک بار به وسعت 70% صفحه رشد در محل دیده می شود. توصیه درمانی شما کدام است؟
الف: رزکشن بار                  
ب: رزکشن با ر همراه با استوتومی دیستال فمور    
 ج:همی اپیفیزیودز سمت لترال و بلند کردن استخوان در زمان مناسب          
د: فعلا بیمار فقط تحت نظر گرفته می شود.

16-کدام عامل زیر بر روی نتایج رزکشن بار صفحه رشد  تاثیر کمتری دارد؟
الف: محل بار در صفحه رشد           
ب: مدت زمانی که از شکستگی گذشته است         
ج:عامل ایجاد بار              
د: سن فرد

17- كدام عامل زیر در احتمال بسته شدن زودتر از موعد صفحه رشد  بعد از شکستگی دیستال فمور تاثیر کمتری دارد؟
الف: سن کودک        
ب: میزان جابجایی اولیه             
ج:وجود آسیب لیگامانی همراه                 
د: میزان جابجایی باقی مانده

سوالات مربوط به آقاي دكتر پنجوي

18-در تكنيك پليت ساب موسكولار اولين اقدام جا اندازي بسته بايد كداميك را اصلاح كند؟
الف. طول              
ب. روتاسيون           
ج. آنگولاسيون           
د. همه موارد با همديگر

19- كدام روش را براي درمان شكستگي Length-stable فمور در يك كودك 5 ساله ترجيح مي دهيد؟
الف. Single walking spica          
ب. Elastic nail     
ج. Sub muscular plate  
د. External fixator

20- در تكنيك Elastic nail كدام گزينه صحيح است؟
الف. Pre bending‌ در شكستگي هاي Length-stable لزومي ندارد.
ب. ايجاد حداكثر فاصله بين Nail ها در محل شكستگي با تكنيك Pre bending با مكانيسم Spring effect كمك زيادي به تثبيت شكستگي مي كند.
ج. بهتر است از Nail هاي با سايز مختلف استفاده كرد.              
د. خميدگي Nail در پلان ساژيتال كمكي به ثبات شكستگي نمي كند و لازم نيست.

21- كداميك در رابطه با استفاده از گچ اسپايكاي 90 – 90 در شكستگي ران صحيح نيست؟
الف. خطر كمتر سندرم كمپارتمان         
ب. نياز كمتر به استفاده از پوشك        
ج. حمل آسانتر كودك توسط والدين       
د. امكان رفتن به مدرسه

سوالات مربوط به آقاي دكتر زرگر

22-دختر 8 ساله به علت ژنووالگوم بعد از شكستگي  پروكزيمال تيبيا مراجعه نموده است كدام اقدام ارجح است؟
الف. بريس تا زمان بلوغ                 
ب. استئوتولي بعد از 10 سالگي                    
ج. صبر كردن تا زمان بلوغ           
د. همي اپيفيزيودز

23- در Open Fracture بچه ها كدام جمله درست است؟
الف. قطعات سگمنتال استخوان بدون اتصال بافت نرم را بايد دبريد نمود     
ب. زخمهاي گريد 1 را مي توان به صورت اوليه ترميم كرد و بست
ج. آنتي بيوتيك در بچه ها هميشه ضروري است                         
د. بهتر است اكسترنال فيكساتور در اسرع وقت به اينترنال فيكساسيون تبديل شود.

24- شكستگي ساق در بچه 5 ساله كه با گچ گيري درمان شده پس از يك هفته دچار دفورميتي والگوس شده است كدام اقدام ارجح است؟
الف. Close wedge casting     
ب.          Open wedge cart
ج. internal fixation        
د. باز كردن گچ و ریداکشن دوباره و گچ گيري

25- كدام دفورميتي در mal-union ساق كمتر قابل گذشت است؟
الف. واروس                   
ب. والگوس                          
ج. آنتريورانگوليشن                            
د. پوستريورانگوليشن
سوالات مربوط به آقاي دكتر ايلكا

26-بيمار كودك ١٠ساله كه با triplane fxدرمان شده ي قديمي مراجعه كرده است انتظار كدام دفورميتي را در صورتmalunion انتظار دارید؟
الف) Abduction
ب) Adduction
ج) Rotation
د) Shortening

27-دختر ١٣ ساله با شكستگي سالترهاريس تيپ دو ديستال تيبيا از دو روز گذشته مراجعه كرده است. اسيب بافت نرم در ناحيه شكستگي شديد ميباشد در راديوگرافي قطعه متافيزيال كوچك مي باشد بهترين درمان كدام است؟
الف)  ORIF with screw        
ب)ORIF with transphyseal pins  
ج)  CR+casting
د) با توجه به بافت نرم و مدت زمان ،جابجايي را بدون جااندازي ميپذريم

28-پسر ١٠ساله بدنبال تروماي مچ پاي چپ مراجعه كرده است در راديوگرافي شكستگي ديستال فيبولا تايپ يك سالترهاريس با ٦٥٪‏جابجايي مشهود است درمان مناسب كدام است؟
الف)CR+casting       
ب)Walking short leg cast          
ج) Sling with a week follow up د)ORIF

پاسخ نامه سوالات همايش بهار 96
1- د
2- ج
3- ج
4- الف
5- الف
6- الف
7- الف
8- ب
9- ج
10- ب
11- ج
12- ب
13- الف
14- ج
15- الف
16- د
17- ج
18- الف
19- الف
20- ب
21- الف
22- د
23- ب
24- ب
25- د
26- ج
27- ب