صفحه اصلی / همایش فصلی تابستان ۹۶

همایش فصلی تابستان ۹۶

همایش فصل تابستان ۹۶ پوتا

شکستگی های مچ پا و هیند فوت
 
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

  ثبت نام   ۸:۳۰-۸:۱۵
اعضای پنل Moderator عنوان زمان
دکترحسینیان-  دکتر چگینی دکترمیعاد اپروچ های مختلف در جراحی شکستگی ها ی مچ پا و هیندفوت ۹:۰۰-۸:۳۰
دکترموحدی یگانه- دکتر مالکی دکتر اسپندار صدمه سین دسموز

تشخیص و درمان و راهکارهای پیشگیری از اشتباهات تشخیصی

۹:۴۵-۹:۰۰
جراحی با ز و پلاک گذاری      دکتر خطیبی

جراحی با تهاجم حد اقل          دکتر ابراهیم پور

جراحی با تهاجم حداقل و پلیت     دکتر ولی الهی

دکتر ولی الهی شکستگی استخوان پاشنه

Cross fire

۱۰:۳۰-۹:۴۵
دکترموسویان – دکتر نادری دکترحسینیان تشخیص و درمان استخوان های مچ پا بجز تالوس و کالکانئوس ۱۱:۱۵-۱۰:۳۰
استراحت و پذیرایی ۱۱:۴۵-۱۱:۱۵
دکتر چگینی – دکترابراهیم پور  

دکتر محسن توکلی

عوارض شکستگی مالئول ها

 

۱۲:۳۰-۱۱:۴۵
دکتر میعاد – دکتر موسویان دکتر موحدی یگانه عوارض شکستگی های تالوس

 

۱۳:۱۵ -۱۲:۳۰
دکتر اسپندار – دکتر نادری دکتر ابراهیم پور عوارض شکستگی کالکانئوس ۱۴:۰۰-۱۳:۱۵
  ناهار   ۱۴:۰۰

 

سوالات همایش تابستان ۹۶

سوالات مربوط به آقای دکتر میعاد

۱- در انسزیون Ant. Midline Ankle App    کدامیک از اعصاب سطحی زیر در معرض آسیب قرار دارد؟
الف- Lat Branch of  superficial peroneal n                              
ب- Med. Branch of superficial   peroneal n.
ج) Terminal Branch of Deep peroneal n                                   
د) saphenous n

۲- در انسزیون Bohler anterolateral App   به کدام قسمت مچ با دسترسی نداریم؟
الف- دیستال فیبولا        
ب- مفصل ساب تالار           
ج- ما لئول داخلی و مدیال تالوس              
د- بدنه و گردن تالوس

۳- حس webspace سوم انگشتان پا در کدامیک از انسزیون های زیر احتمال  آسیب بیشتری دارد؟
الف- Anteromedial App    
ب-  Ant.midline App                      
ج- Anreolateral  App           
د-Posterolateral App

سوالات مربوط به آقای دکتر چگینی

۴- بیماری به دنبال شکستگی پاشنه که تحت درمان کنسراتیو  قرار گرفته بود علائم درد قدام  مچ پا و درد در قسمت خارجی مچ و پاشنه مراجعه کرده است شکستگی نامبرده یکسال و نیم قبل اتفاق افتاده بود کدام یک از موارد زیر توجیه مناسب تری جهت درد قدام مچ پا می باشد؟
الف- بروز تغییرات دژنراتیو در مفصل کالکانئو کوبوبید                       
ب- گیر افتادن تاندون های پرونئال
ج- دفورمیتی دورسی فلکشن در استخوان تالوس              
د- تاندنیت تیبیالیس قدامی بعلت محدودیت حرکت مچ پا

۵- آقای ۳۸ ساله با سابقه شکستگی درمان نشده کالکانئوس با درد قدام مچ و درد لترال مچ پا و پاشنه ، کاندید درمان جراحی است . کدام پروسیجر در درمان های انتخابی جایی ندارد؟
الف- Subtalar Insitu Arthrodesis            
ب- Subtalar distraction Arthrodesis         
ج- Lateral Humpectomy

۶- کدام عبارت در مورد عوارض شکستگی های پاشنه غلط است؟
الف- بروز تغییرات دژنراتیو به هرمیزان در فاست خلفی کاندید ارتروز می باشد  
ب- درد لترال مچ پاشنه می تواند ناشی از بروز تغییرات دژنراتیو در فاست خلفی باشد
ج- تغییر Bohler angle &Gissane  با شدت شکستگی ارتباط دارد
د- اصلاح Bohler angle در بیمارانبا درد قدام مچ پا حائز اهمیت است

سوالات مربوط به آقای دکتر ولی اللهی

۷- شایعترین علت درد قدام مچ پا بدنبال شکستگی قدیمی کاکانئوس کدام است؟
الف: تغییر در talus inclination                     
ب: پارگی رباط ATFL                     
ج: آسیب سین دسموزیس همراه                
د: دررفتگی تاندونهای پرونئال

۸- کدام نوع شکستگی کالکانئوس خارج مفصلی است؟
الف: sanders IIA
ب: sanders IIB                   
ج: sanders IIC                      
د: sanders IIIAB

۹- خانم ۶۰ ساله دیابتی با شکستگی کالکانئوس تیپ S IIB مراجعه کرده است ،در سیتی اسکن کرونال ۴ میلیمتر depression  مفصلی دیده میشود ،درمان انتخابی چیست؟
الف: ORIF                                   
ب: گچ گیری بمدت ۱ ماه                                 
ج: گچ گیری بمدت ۸ هفته                      
د: LoprestiEssex

۱۰- در شکستگی کالکانئوس کدام قطعه constant fragment است؟
الف: S.tali                               
ب: Ant lat fragment                             
ج: Post tuberosity                             
د: post facet

سوالات مربوط به آقای دکتر خطیبی

۱۱- شکستگی های استخوان  پاشنهHigh energy Trauma  می باشد که با صدمات زیادی همراه است شایعترین صدمه همراه با شکستگی پاشنه کدامیک است؟
الف- شکستگی های لگن      
ب- شکستگی Talus                     
ج- شکستکی  ستون فقرات ناحیه  لومبار      
د- شکستگی اطراف زانو

۱۲- بیماری با شکستگی فاست خلفی پاشنه با extended lateral app   تحت عمل جراحی قرار گرفته  در پیگیری نوک فلپ نکروز  شده است کدامیک از شرائین زیر در حین جراحی صدمه دیده است؟
الف- Lateral malleolar A.               
ب- Lateral tarsal A.                 
ج- Lateral calcaneal A.              
د- tarsal sinus A.

۱۳- کدامیک از موارد در شکستگی های پاشنه اندیکاسیون جراحی ندارد؟
الف- Displaced / posterior facet fractures         
ب- Displaced Anterior process fracture less than 25 % calcaneocuboid joint
ج-  fracture of calcaneal tuberosityDisplaced                              
د- open calcaneal fracture

سوالات مربوط به آقای دکتر حسینیان

۱۴- شایع ترین نوع شکستگی استخوان ناویکولار چیست؟
الف. AVULSION FRACTURE       
ب. TUBEROSITY FRACTURE      
ج. NAVICULAR BODY FRACTURE      
د. STRESS FRACTURE

۱۵- بیماری با شکستگی توبرزیته ناویکولار مراجعه کرده است در رادیوگرافی انجام شده قطعه توبرزیته حدود ۳ میلی متر جابجا شده است چه درمانی را توصیه میکنید؟
الف. گچ گیری به مدت ۴-۶ هفته             
ب. عمل جراحی و فیکساسیون با پیچ      
ج. عمل جراحی و فیکساسیون با پلاک    
د. باند کشی و وزن گذاری در حد تحمل

۱۶- Nut cracker fracture به شکستگی کدام استخوان در ناحیه فوت گفته می شود؟
الف. شکستگی بادی ناویکولار      
ب. شکستگی کمپرشن کوبوئید                 
ج. شکستگی کونئیفرم مدیال         
د. شکستگی تالوس

۱۷- مهم ترین نکته در درمان جراحی شکستگی کوبوئید چیست؟
الف. حفظ روتیشن قطعات شکسته           
ب. حفظ طول ستون لترال پا         
ج. حفظ الاینمنت استخوان          
د. ریداکشن اناتومیک قطعات

سوالات مربوط به آقای دکتر توکلی

۱۸- Talocrural angle با کدام یک از دو خط زیر ساخته می شود و منظور از اندازه گیری آن چیست؟
الف- تقاطع  خطی که نوک دو قوزک را به هم وصل می کند با خط موازی سطح مفصلی تیبیا و جهت تشخیص کوتاهی فیبولا بکار  می رود.
ب- تقاطع  خطیکه نوک دو قوزک را به هم وصل می کند با خط موازی سطح مفصلی تالوس و جهت تشخیص کوتاهی فیبولا بکار  می رود.
ج- تقاطع  خطی که نوک دو قوزک را به هم وصل می کند با خط موازی سطح مفصلی تیبیا و جهت تشخیص کوتاهی و رتاسیون فیبولا بکار  می رود.
د- تقاطع  خطی که نوک دو قوزک را به هم وصل می کند با خط موازی سطح مفصلی تالوس و جهت تشخیص کوتاهی و رتاسیون فیبولا بکار  می رود.

۱۹-پلافوند پلاستی چیست؟
الف- استئوتومی دیستال تی بیا برای اصلاح دفورمیتی مفصل مچ پا و در نتیجه پیشگیری از آرتروز این مفصل.
ب- استئوتومی تا لوس برای اصلاح دفورمیتی مفصل مچ پا و در نتیجه پیشگیری از آرتروز این مفصل.
ج- استئوتومی تالوس و تی بیا برای اصلاح دفورمیتی مفصل مچ پا و در نتیجه پیشگیری از آرتروز این مفصل.
د- استئوتومی دیستال تی بیا برای اصلاح آرتروز مفصل.

۲۰- بیماری شکستگی قوزک داخلی و شکستگی ۳/۱ تحتانی فیبولا داشته است . قوزک داخلی به خوبی فیکس شده ولی فیبولا فیکس نشده است و فقط گچ گیری شده. ۳ ماه از عمل گذشته و بیمار درد مچ پا هنگام راه رفتن دارد در معاینه و رادیو گرافی و MRIمشخص می شود فیبولا کوتاه و سین دسموزinsufficient  است . چه درمانی را پیشنهاد می کنید؟
الف- طویل کردن فیبولا و پیچ سین دسموز                                     
ب- طویل کردن فیبولا وباز سازی سین دسموز
ج- فقط طویل کردن فیبولا                                              
د- طویل کردن فیبولا، پیچ سین دسموزو استئو تومی سوپرا ما لئولار

سوالات مربوط به آقای دکتر موحدی یگانه

۲۱- بیشترین جریان خونرسانی به  تنه  تالوس از کدامیک  تامین میگردد؟
۱- Artery of tarsal sinus
۲- Deltoid branches
۳- Artery of tarsal canal
۴- Dorsal neck vessels
     
۲۲-در درمان شکستگی های تالوسکدامیک منجر بهpoor outcomeمیگردد ؟
۱- Avascular Osteonecrosis  
۲- Varus Malunion
۳- Nonunion  
۴- Skin necrosis

۲۳-کدام جمله صحیح است؟
۱- Between 6 and 8 weeks after injury, a thin line of subchondral atrophy along the dome of the talus indicates osteonecrosis.
۲- Between 6 and 8 weeks after injury, a thin line of subchondral density  along the dome of the talus indicates the presence of vascularity.
۳- Between 6 and 8 weeks after injury, a thin line of subchondral atrophy along the dome of the talus excludes osteonecrosis
۴- None of the above

۲۴- کدامیک در تسریع  ری واسکولاریزاسیون  تنه استخوان  تالوس در شکستگی های گردن تالوس کمک کننده میباشد؟
۱- Bone grafts across the fracture site  
۲- Primary or early subtalar fusion
۳- Both
۴- None

سوالات مربوط به آقای دکتر ابراهیم پور

۲۵- کدامیک از موارد زیر اندیکاسیون کلاسیک  فیکساسیون شکستگی کالکا نئوس به روش پرکوتانئوس میباشد؟
الف. Tongue type              
ب. Non displaced extra-articular                     
ج. Sanders TYPE 4
د. Double density fracture

۲۶- اولین مرحله در فیکساسیون پرکوتانئوس شکستگی کالکانئوس کدامست؟
الف. Reduction        
ب. Impaction                               
ج. Dis-Impaction
د. Fixation

۲۷- کنترا اندیکیاسیون درمان جراحی شکستگی پاشنه با پلاک کدامست؟
الف. Impaired vascularity      
ب. Tongue type       
ج. Controlled diabetic patient         
د. سن بالای ۴۰ سال

پاسخنامه سوالات همایش تابستان ۹۶

۱- ب
۲- ج
۳- ج
۴- ج
۵- الف
۶- الف
۷- الف
۸- ج
۹- الف
۱۰- الف
۱۱- الف
۱۲- ج
۱۳- ب
۱۴- الف
۱۵- الف
۱۶- ب
۱۷- ب
۱۸- الف
۱۹- الف
۲۰- الف
۲۱- ج
۲۲- ب
۲۳- ج
۲۴- د
۲۵- الف
۲۶- ج
۲۷- الف