صفحه اصلی / همایش فصلی تابستان ۹۷

همایش فصلی تابستان ۹۷

POTA Foot and Ankle Congress
Friday 3 august

۱۲ مرداد ۱۳۹۷
دبیر علمی : دکتر عادل ابراهیم پور

 

 

lecturer

 

lecture Time
Foot and ankle alignment and osteotomies around ankle

Chairman : DrKhatibi-DrMiaad

DrChegini

DrEbrahimpour

Normal foot and ankle radiographic angles, measures and reference points ۸:۳۰-۸:۴۲
پرسش و پاسخ ۸:۴۲-۸:۴۵
DrVosoughi Supramalleolar osteotomy for treatment of ankle malalignment ۸:۴۵-۸:۵۷
پرسش و پاسخ ۸:۵۷-۹:۰۰
DrSabbaghzadeh Surgical techniques for reconstruction of malunited ankle fracture ۹:۰۰-۹:۱۲
پرسش و پاسخ ۹:۱۲-۹:۱۵
DrRastegar Strategies for correction off hindfootmalalignment ۹:۱۵-۹:۲۷
پرسش و پاسخ ۹:۲۷-۹:۳۰
DrMaleki Pediatric ankle valgus ۹:۳۰-۹:۴۲
پرسش و پاسخ ۹:۴۲-۹:۴۵
  Panel : Malunion(case)  

۹:۴۵-۱۰:۴۵

Members :Drvosoughi-DrValiollahi-Drmusavi
  Coffee Break ۱۰:۴۵-۱۱:۰۵
Ankle Fracture

Chairman :Drhasanzadeh – DrGhobad

DrValiollahi Arthroscopic assisted ankle fracture treatment ۱۱:۰۵-۱۱:۱۷
پرسش و پاسخ ۱۱:۱۷-۱۱:۲۰
DrMousavian Management of ankle fracture in diabetic patients ۱۱:۲۰-۱۱:۳۲
پرسش و پاسخ ۱۱:۳۲-۱۱:۳۵
DrNaderi Osteoligamentus injury of the medial ankle ۱۱:۳۵-۱۱:۴۷
پرسش و پاسخ ۱۱:۴۷-۱۱:۵۰
DrZargar How to manage ankle fractures in children ۱۱:۵۰-۱۲:۰۲
پرسش و پاسخ ۱۲:۰۲-۱۲:۰۵
Syndesmosis
DrMiaad Anatomical ,biomechanical and clinical assessment of syndesmosis ۱۲:۰۵-۱۲:۱۷
پرسش و پاسخ ۱۲:۱۷-۱۲:۲۰
DrSedighi Pre and prioperative syndesmosis evaluation ۱۲:۲۰-۱۲:۲۸
پرسش و پاسخ ۱۲:۲۸-۱۲:۳۰
DrEspandar Treatment of syndesmotic injury ۱۲:۳۰-۱۲:۴۲
پرسش و پاسخ ۱۲:۴۲-۱۲:۴۵
  Panel : Syndesmosis Injury (case) ۱۲:۴۵-۱۳:۴۵
Members : DrEspandar-DrEbrahimpour-Drmiaad
  Answering questions and rewards ۱۳:۴۵-۱۴:۰۰
  Lunch ۱۴:۰۰
         

 

سوالات همایش

سوالات مربوط به آقای دکتر ابراهیم پور

۱٫ مقدار نرمال زاویه بوهلر چقدر است؟
الف)۳۰-۱۰ درجه
ب)۴۰-۲۰ درجه
ج)۵۰-۳۰ درجه
د)۱۱۰-۹۰ درجه

۲-جهت اخذ گرافی hind foot alignment view تیوب رادیوگرافی چند درجه caudal میشود؟
الف)۴۰
ب)۳۰
ج)۲۰
د)۱۰

۳٫در گرافی لترا ل نرمال The central axis of tibia از چه لند مارکی عبور میکند؟
الف) لترال پروسس تا لوس
ب)tip فیبولا
ج)خلف پوستریور فست کالکانئوس
د)توبرکل خلفی تالوس

۴٫جهت گرفتن گرافی mortiseدر مچ پا چه میزان ساق اینترنال روتاسیون داده میشود؟
الف)۴۰ درجه
ب)۲۰درجه
ج)۳۰ درجه
د)۵۰ درجه

سوالات مربوط به آقای دکتر وثوقی

۵-Which one is the absolute contraindication of supramalleolar osteotomy?
A- Rheumatoid arthritis
B. Ankle OA with unmanageable hind foot instability
C-Age older than 70 years
D- Hemophilic arthropathy

۶-Which technique of supramalleolar osteotomy is not recommended to correct distal tibia deformities?
A- Medial closing-wedge osteotomy
B- Medial opening-wedge osteotomy
C. Lateral opening-wedge osteotomy
D- Lateral closing-wedge osteotomy

۷-Which one is the advantage of medial opening-wedge osteotomy of distal tibia?
A- Decreased risk of nonunion
B- Decreased risk of neurovascular compromise
C- Decreased chance of tarsal tunnel release
D. Preservation of limb length

سوالات مربوط به آقای دکتر صباغ زاده

۸٫ محدوده نرمال talocrural angle چه میزان است؟
الف)۳ -+ ۸۰
ب)۴ -+ ۸۳
ج)۳ -+۹۰
د)۳ -+ ۹۵

۹٫ شایعترین فرم مال یونیون فیبولا چیست؟
الف)shortening + internal rotation
ب)shortening + external rotation
ج)shortening + valgus
د)shortening + varus

۱۰٫کدامیک کنترا اندیکاسیون پلافوندوپلاستی است؟
الف)استئوپروز
ب)تغییرات دژنراتیو شدید
ج)flatfoot
د)هر میزان تغییر دژنراتیو

۱۱٫ در supra malleolar osteotomy کدا میک مزیت close wedgeبه open wedge است؟
الف)جلوگیری از کوتاهی
ب)تکنیک آسان
ج)عدم تضعیف پرونئالها
د) ثبات بیشتر (stability بیشتر)

سوالات مربوط به آقای دکتر ملکی

۱۳- روش افتراق ankle valgus از hind foot valgus چیست؟
الف) میزان tilt تالوس در نمای رخ مچ پا بدون وزن گذاری اندام
ب) میزان جا به جایی لترال کالکانیوس در نمای رخ رادیوگرافی در وزن گذاری اندام
ج) میزان اصلاحی والگوس در زمان ایستادن بر روی پنجه پا
د) قابل افتراق نیست

۱۴- کوتاهی فیبولا چه تاثیری بر مچ پا دارد؟
الف) سبب ایجاد وج لترال در اپی فیز دیستا تیبیا میگردد.
ب) سبب افزایش نیرو در سمت مدیال اپی فیزدیستال تیبیا میگردد.
ج) شیفت تالوس به سمت لترال در مچ پا
د) بروز دفرمیتی hind foot valgus

۱۵- کدام روش جهت اصلاح جراحی Ankle valgus اطفال استفاده نمیگردد؟
الف) تنودز تاندون آشیل به دیستال فیبولا
ب) استوتومی سوپرمالئولار
ج) ارترودز خارج مفصلی ساب تالار
د) همی اپی فیزودزیس مالئول داخلی

سوالات مربوط به آقای دکتر موسویان

۱۶- مهمترین فاکتور برای پیش بینی درمان موفق شکستگی بای مالئول در بیمار دیابتی کدام مورد است؟
الف- وضعیت عروقی
ب- شدت تروما
ج- نروپاتی دیابتی
د-نوع شکستگی

۱۷- در کدام مورد زیر برای درمان شکستگی بای مالئول در زمینه دیابت جراحی تاخیری در نظر گرفته می شود؟
الف- شکستگی های ناپایدار
ب- شروع تغییرات شارکو
ج- شکستگی با جابجایی زیاد
د- شکستگی های پایدار و بدون جابجایی

۱۸- کدام فیکساسیون خارجی برای آگمنت فیکساسیون بای مالئول در بیمار با نروپاتی دیابتی توصیه نمی شود؟
الف- Crow boot 
ب- Casting
ج- EF
د- پین ترانس ارتیکولار از پاشنه  

۱۹-در شکستگی مچ پا با جابجایی در بیمار دیابتی با نروپاتی و شرایط عمومی نامناسب کدام درمان در صورت امکان بیشتر توصیه می شود؟
الف – ORIF
ب – Casting
ج – CRIF
د – Removable boot

سوالات مربوط به آقای دکتر میعاد

۲۰-ضعیف ترین لیگامان سین دسموز کدامست ؟
الف-AITF Lig
ب-بخش عمقیPITF Lig
ج-بخش سطحی PITF Lig
د- IO Lig

۲۱-بهترین تست کلینیکی جهت تشخیص پارگی سین دسموز کدام است ؟
الف- ER test
ب- Cross Leg Test
ج- Cotton Test
د- Heel -Thump Test

۲۲-بهترین مکان برای کارگزاری پیچ سین دسموز چند سانتیمتر بالای مفصل مچ پا است ؟
الف – ۲-۱
ب-۳-۲
ج۴–۳
د- بالاتر از ۴ سانتیمتر

سوالات مربوط به آقای دکتر صدیقی

۲۳٫مهمترین معیار رادیولوژیک در ارزیابی پارگی سین دسموزیس در مچ پا کدامست؟
الف.tibiofibular overlap
ب.medial clear space
ج.position of talus in lateral x-ray
د.tibiofibular clear space

۲۴٫بهترین روش جهت ارزیابی ریداکشن سین دسموزیس در حین عمل جراحی شکستگی bimalleolarمچ پا کدامست؟
الف.استفاده ازگرافی نیم رخ مچ پا
ب.ارزیابی فلوروسکوپیک با stress view
ج.جا اندازی باز سین دسموزیس
د.Hook test

۲۵٫در هنگام جراحی شکستگی bimalleolarمچ پا جهت ارزیابی رادیولوژیک پارگی سین دسموزیس پاشنه به سمت لترال فشار داده میشود.این مانور نشاندهنده کدام تست است؟
الف.hook test
ب.ext. Rotation stress test
ج.cotton test
د.gravity stress test

 

پاسخنامه سوالات همایش تابستان ۹۷

۱- ب
۲- ج
۳- الف
۴- ب
۵- ب
۶- ج
۷- د
۸- ب
۹- ب
۱۰- ب
۱۱- د
۱۳- ب
۱۴- الف
۱۵- ب
۱۶- ج
۱۷- ب
۱۸- الف
۱۹- ج
۲۰- ج
۲۱- الف
۲۲- ب
۲۳- د
۲۴- ج
۲۵- ج