صفحه اصلی / همایش فصلی پوتا زمستان ۹۸

همایش فصلی پوتا زمستان ۹۸

همایش فصل زمستان انجمن POTA

عنوان ترومای اطراف زانو

سوالات همایش

سوالات مربوط به آقای دکتر مهرداد صدیقی

۱٫در کدامیک از انواع شکستگیهای زیرEX-fixator اندیکاسیون کمتری دارد؟
الف) شکستگی اسپلیت کندیل لترال پلاتو با جایجایی کم و تاول هموراژیک
ب) شکستگی دررفتگی زانو به همراه بی ثباتی
ج) شکستگی پلاتو شاتزکر تیپ ۶ با تاول غیرهموراژیک
د) شکستگی پلاتو شاتزکر تیپ ۴ با تاول هموراژیک

۲٫ برای پوشاندن دیفکتهای آنتریور زانو کدام فلاپ مناسبتر است؟
الف) سورال فلپ
ب) Cross-leg
ج) مدیال گاستروکنمیوس
د) فلاپ فاشیا لاتا

۳٫ حداقل فاصله مناسب پین پروگزیمال تیبا در ایلیزاروف از سطح مفصلی زانو چقدر میباشد؟
الف) ۵ mm
ب) ۱۰ mm
ج) ۸ mm
د) ۱۴ mm

سوالات مربوط به آقای دکترسید محمد جواد مرتضوی

۴-استفاده از کدامیک از وسایل زیر در فیکساسیون شکستگی سوپراکوندلر فمور با failure rate بیشتری همراه است؟
A- Condylar buttress plate
B- Retrograde IMN
C- Angled blade plate
D-95 degree DCS-

۵-همه موارد جزو اصول فیکساسیون شکستگی سوپراکوندیلرکامینوتد با LCP میباشد بجز:
الف) استفاده از پلیت بلند
ب) استفاده از تعداد کم پیچ در قطعه دیستال
ج) استفاده از تعداد کم پیچ در قطعه پروگزیمال
د) استفاده از پیچهای لاکینگ

۶-همه عوامل زیر ریسک نان یونیون شکستگی سوپراکوندیلر را زیاد میکند بجز:
الف)باز بودن شکستگی
ب)پری پروستتیک بودن شکستگی
ج)طول کامینوشن
د)سن بودن بیمار

۷-همه موارد زیر در مورد داروها و نان یونیون دیستال فمور صحیح است بجز:
الف) استفاده ازNSAID برای درد بعد از عمل ریسک نان یونیون را زیاد میکند
ب)استفاده از ویتامین د در درمان نان یونیون نقش ثابت شده ندارد
ج)استفاده از هورمون پاراتورمون در درمان نان یونیون نقش مشخص ندارد
د)سوء تغذیه نقش بسزایی در درمان نان یونیون ایفا میکند.

سوالات مربوط به آقای دکتر یزدی

۸- در کدامیک از موارد زیر احتمال miss شدن آسیب شریان popliteal کمتر است
الف) بیمار با ترومای نافذ (penetrating)
ب) بیماری که از لحاظ همودینامیک unstable میباشد
ج) بیمار با ترومای close د) بیمار multiple trauma

۹-در کدامیک از موارد زیر شک به بروز vascular complication وجود دارد
الف) بروز fixed flex contracture ۲)
enlarging popliteal mass
ج) بروز new neurological symptoms
د) همه موارد

۱۰-کدامیک معادل Real ischemic time در اندام با آسیب عروقی میباشد:
الف) از زمان ترومای اولیه تا رسیدن بیمار به اورژانس
ب) از بروز ترومای اولیه تا ترمیم عروقی
ج) از بروز ترومای اولیه تا انتقال بیمار به اتاق عمل
د) از زمان آسیب عروقی تا documentation آسیب با آنژیوگرافی

۱۱-کدامیک صحیح میباشد؟
الف) شانس آسیب عروقی در اطفال کمتر است
ب) شانس آمپوتاسیون اندام تحتانی در اطفال تفاوت چندانی با بزرگسالان ندارد
ج) شانس مورتالیتی در آسیب عروقی اطفال کمتر میباشد
د) هر سه

سوالات مربوط به آقای دکتر کیوان احدی

۱۲-کدام یک از موارد زیر ممکن است در فیکساسیون شکستگی سوپراکندیلار فمور دیده شود؟
الف.دفرمیتی واروس یا والگوس
ب.دفرمیتی چرخشی
ج.کوتاه شدگی
د.همه موارد

۱۳-در کدام تکنیک فیکساسیون شکستگی سوپراکوندیل خطر ریداکشن نامناسب کمتر است؟
الف. Minimally invasive plate osteosynthesis
ب. ‏ ‏closed اینترلاکینگ نیلینگ
ج.ORIF با DCS
د. اکسترنال فیکساتور

۱۴- برای کاهش سن نامناسب در جراحی شکستگی سوپراکوندیل فمور کدام روش را پیشنهاد می کنید؟
الف. عدم استفاده از تورنیکه و آماده سازی کل اندام حین جراحی
ب. مقایسه با اندام سمت مقابل
ج.بررسی Alignment در پایان عمل با رادیولژی
د.همه موارد

سوالات مربوط به آقای دکتر فرزاد عموزاده

۱۵-براساس توصیه بیشتر مولفین کدام مورد جزو اندیکاسیون جراح پلاتو نیست .
A: Articular depression> 3mm
B: widening >2mm
C: Valgus >5°
D: Varus>4°

۱۶-بیشترین احتمال malreduction در کدام قسمت شکستگی پلاتو وجود دارد
A: posterior quadrant of lateral plateau
B: Anterior quadrant of lateral plateau
C: posterior quadrant of medial plateau
D: Anterior quadrant of medial plateau

۱۷=چقدر جابجایی در سطح مفصلی پلاتو را با c-arm قابل اعتماد نیست و باید از روش های دید مستقیم استفاده کرد
A: <10mm
B: <7 mm
C: <5 mm
D: <2mm

۱۸=برای بررسی stability شکستگی پاتلا از چه زاویه فلکشن استفاده میشود
A: 30°
B: 45°
C: 60°
D: 90°

سوالات مربوط به آقای دکترفرساد بیگلری

۱۹-بیشترین خطر آسیب عصب پرونئال مشترک در کدامیک از موارد زیر وجود دارد؟
الف- آرتروپلاستی زانو
ب- استئوتومی پروگزیمال تیبیا
ج- آسیب مولتی لیگامانی زانو
د- تعبیه پورت پوسترولترال حین آرتروسکوپی زانو

۲۰-در یک بیمار با open dislocation of knee همراه با complete common peroneal nerve palsy اقدام مناسب در برخورد با آسیب عصبی کدام است؟
الف- Wait and Watch
ب- بررسی میزان آسیب با EMG-NCV
ج- اکسپلوراسیون فوری عصب
د- بررسی continuity عصب بوسیله MRI

۲۱-بیماری به دنبال اصلاح Valgus knee دچار فلج عصب پرونئال شده است در بررسی با نوروسونوگرافی continuity عصب برقرار است. در صورت عدم پیشرفت روند بهبودی کلینیکال و EMG-NCV پس از گذشت چه مدت از زمان آسیب توصیه به اکسپلوراسیون عصب می نمایید؟
الف- ۳ ماه
ب- ۶ ماه
ج- ۹ ماه
د- ۱۲ ماه

۲۲-بیماری به دنبال در رفتگی زانو دچار فلج کامل عصب پرونئال شده است. در بررسی ها continuity عصب برقرار بوده و در پیگیری های سریال شواهد re-innervation وجود دارد. در صورت عدم بهبود عملکرد عصب پس از گذشت چه مدت از زمان آسیب توصیه به Tendon Transfer می نمایید؟
الف- ۳ ماه
ب- ۶ ماه
ج- ۹ ماه
د- ۱۲ ماه

سوالات مربوط به آقای دکتر یحیی زاده

۲۳-کدامیک از فاکتورهای زیر پیش گویی کننده بهتری از وضعیت همودینامیک بیمارمالتیپل تروما میباشد؟
الف)سطح بیلی روبین خون
ب)سطح لاکتات خون
ج)مقدار cranial perfusion pressure
د)مقدار ICP مغزی

۲۴-کدامیک از فاکتورهای زیر جز early appropriate care نمیباشد؟
pH ≥ ۷٫۲۵الف)
Cranial perfusion pressure >70 mm-hgب)
 Lactate <4.0 mmol/Lج)
Base excess ≥−۵٫۵ mmol/L د)

۲۵-شایعترین مال یونیون دیستال فمور کدام است؟
الف)واروس
ب)والگوس
ج)اکستانسیون
د)روتاری

۲۶-درمان انتخابی شکستگی پارشیال ارتیکولار دیستال فمور بدون اکستانسیون کورتیکال چیست؟
الف) Screw
ب) Buttress plate
ج) Anatomical plate
د) Fixed angle blade plate

سوالات مربوط به آقای دکتر جبل عاملی

۲۷-قطعه ا ستخوانی مربوط به Segond fracture محل اتصال کدامیک از عناصر زیر است؟
الف)فیبرهای خلفی ایلیوتیبیال anterolateral lig. +
ب) محل اتصال ایلیوتیبیال باند به توبرکل gerdi
ج -فیبرهای خلفی ALL
د -کپسول قدامی طرف لترال زانو

۲۸- دربیماری که در رادیوگرافی زانوی وی reverse segond fracture دیده می شود احتمال آسیب کدامیک از عناصر زیر بیشتر است ؟
PCL, MCL
B) MCL, ACL
C) PCL, LCL
D) LCL, ACL (A

۲۹-در رادیوگرافی زانوی فوتبالیستی دچار تروما قطعه کوچک Arcuate sign دیده می شود، به این قطعه کدامیک از عناصر زیر می چسبد؟
A) LCL
B) Biceps Femoris
C) Popliteofubula + fabellofibula
D) ITB

سوالات مربوط به آقای دکتر محمدرضا مینیاتور سجادی

۳۰-در بیمار با compression fx پلاتو انترومدیال احتمال اسیب کدام قسمت زانو وجود دارد؟
الف) ACL
ب) کپسول پوسترولترال
ج)کپسول پوسترومدیال
د)MCL

۳۱-در کدامیک از اشکال شکستگی پلاتو زیر احتمال اسیب شریان پوپلیته بیشتر است؟
الف) hyperextension varus bicondylar
ب) medial plateau
ج) lateral split depression
د)bicondylar schatzker type 5

۳۲- در بیمار با compression fx پلاتو انتریور احتمال اسیب کدام لیگامان بیشتر است؟
الف)ACL
ب)PCL
ج)MCL
د)LCL

۳۳- اقای ٣٠ ساله بدنبال ترومای زانو سه هفته قبل با تشخیص پارگی PCL تحت درمان فیزیوتراپی قرار گرفته و کاندید بازسازی PCL بوده است. در رادیوگرافی اخیر زانو subluxation خلفی با compression fx ریم انتریوردارد. درمان مناسب چیست؟
الف) بازسازی PCL به تنهایی
ب) استوتومی پلاتو انتریور و بازسازی PCL
ج) ارتروتومی زانو و اکسترنال فیکساتور زانو
د) بازسازی PCL به همراه اکسترنال فیکساتور زانو

سوالات مربوط به آقای دکتر علیرضا غزنوی

۳۴-–کدامیک ازگزینه های زیر در بای پارتیت پاتلا صحیح است؟
الف-گاهی ایجاد درد می کند
ب-درحدود۵۰درصد دوطرفه است
ج-بیشتر درسوپرولترال پاتلا قرار دارد
د-هرسه

۳۵–پسر ۹ساله ای بدنبال تصادف با ماشین دچار درد وتورم زانوی راست میشود در رادیو گرافی قسمتی استخوانی کوچکی درفاصله ۴میلیمتری پل تحتانی پاتلا دیده میشود. کدام گزینه درست است؟
الف-درمان کانزرواتیو وگچ بلند پا دراکستنشن ۴هفته
ب-پونکسیون مفصل وتزریق لیدوکایین ومعاینه مجدد
ج-عمل جراحی بازوفیکساسیون
د-درصورت درمان کونزرواتیو بدلیل افزایش طول پاتلا ریسک در رفتگی کشکک کاهش می یابد

سوالات مربوط به آقای دکتر محسن ترابی

۳۶-در کدام قسمت صفحه رشد آسیبها بیشتر است؟
الف-fibrocartilage
ب-columnar cartilage
ج-physiological epiphysiodesis
د-در هر سه به یک نسبت است.

۳۷-کدام تیپ از Tibial tubercle avulsion fractures دارای پاتولوژی داخل مفصلی میباشد؟
الف-تیپ ۳و۴
ب- تیپ ۳و۵
ج- تیپ ۲و۳
د- تیپ ۲و۵

۳۸-بسته شدن صفحه رشد پروگزیمال تیبیا به چه صورت است؟
الف- posterior to anterior –proximal to distal
ب- anterior to posterior—proximal to distal
ج-posterior to anterior—distal to proximal
د- anterior to posterior – distal to proximal

۳۹-در معیارهای برگشت به ورزش بعد از عمل کندگی توبرکل تیبیا کدام موارد مهمتر است؟
الف- زانوی بدون درد با حرکت کامل
ب- قدرت عضله چهارسر با بیش از ۹۰% نسبت به طرف مقابل
ج- single leg forward hop test حدود ۸۰% طرف مقابل
د- همه موارد مهم است

 

 

پاسخنامه سوالات:

 1. الف
 2. ج
 3. د
 4. الف
 5. ب
 6. ج
 7. الف
 8. الف
 9. د
 10. ب
 11. د
 12. د
 13. ج
 14. د
 15. ب
 16. الف
 17. ج
 18. ج
 19. ج
 20. ج
 21. الف
 22. د
 23. ب
 24. ب
 25. الف
 26. الف
 27. الف
 28. الف
 29. ج
 30. ب
 31. الف
 32. ب
 33. ب
 34. د
 35. ج
 36. ج
 37. ب
 38. الف
 39. د