همایش ها

همایش فصلی پوتا، پاییز ۹۶

انجمن پتا برگزار می نماید: همایش فصل پاییز ۹۶ با عنوان Malpractice in orthopedic surgery
زمان: جمعه ۱۴ مهر ماه
بیمارستان آتیه
دارای امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر: ۸۸۳۶۷۱۷۸

۸٫۵۰-۸٫۳۰ تعریف Malpractice‌ – – دکتر میرزاشاهی
۹٫۱۰-_–۸:۵۰ درمان نادرست شکستگی پروگزیمال هومروس دکتر باقری
–۹٫۳۰_-۹٫۱۰ Malpractice‌ در شکستگی های آرنج در اطفال دکتر اصلانی
۱۰٫۱۰_ ۹٫۳۰ Malpractice‌ در شکستگی های دیستال رایوس – – دکتر فرهود
۱۰:۱۵-_۱۰:۱۰ پرسش و پا سخ
۱۰٫۳۵_-۱۰٫۱۵ عدم تشخیص آسیبهای DRUJ و اسکافولونیت در شکستگی های دیستال رادیوس خانم دکتر مرادی
۱۰٫۵۵_-۱۰٫۳۵ انتخاب وسیله نامناسب در شکستگی های باز اندام تحتانی دکتر حسن زاده
۱۰:۵۵-_ 11:00 پرسش و پا سخ

۱۱٫۰۰-_ ۱۰٫۳۰ استراحت و پذیرایی

۱۱٫۲۰-_ ۱۱٫۰۰ انتخاب نامناسب وسیله فیکساسیون در شکستگی اینترتروکانتر یک –دکتر مرتضوی
۱۱٫۴۰_-۱۱٫۲۰ انتخاب نامناسب وسیله فیکساسیون در شکستگی گردن فمور — دکتر سیاوشی
۱۲٫۰۰_-۱۱٫۴۰ درمان نامناسب شکستگی های شفت فمور – دکتر ابراهیم پور
۱۲٫۲۰-_ ۱۲٫۰۰ Malpractice‌ در شکستگی های مچ پا – دکتر اسپندار
12;20_ 12:30 پرسش و پاسخ
۱۲٫۵۰_۱۲:۳۰ درمان نامناسب عوارض شکستگی ها-ـ عفونت ها – دکتر حسن زاده
۱۳٫۱۰_-۱۲٫۵۰ چگونه Malpractice‌ در ارتوپدی را کاهش دهیم – دکتر توکلی
۱۳٫۳۰-۱۳٫۱۰ جنبه های قانونی Malpractice‌ در ارتوپدی – دکتر سوادکوهی
۱۳:۳۰_ ۱۳:۴۵ پرسش و پاسخ
نهار

نوشته های مشابه

 

سوالات همایش پاییز ۹۶

سوالات مربوط به آقای دکتر میرزاشاهی

۱- تعریف Malpratice ؟

 

۲-بر اساس آمارهای جهانی رشته ارتوپدی رتبه چندم را در بین سایر تخصص ها از لحاظ malpratice دارد؟
الف- دوم
ب- سوم
ج- چهارم
د- پنجم

۳-بیشترین شکایتها در ارتوپدی کدام است؟
الف- تشخیص نادرست
ب- عدم انجام جراحی مناسب حین عمل
ج- عدم تشخیص عارضه در حین درمان
د- پیگیری نامناسب بیمار در طول درمان

سوالات مربوط به آقای دکتر وفائی

۴- برای اطمینان از عدم آسیب عصب رادیال در زمان اپروچ به شکستگی گردن رادیوس بهترین پوزیشن ساعد عبارتست از:
الف –سوپینیت
ب-نوترال
ج-سمی سوپاین
د-پرونیت

۵-در گرافی آرنج یک کودک ۸ ساله دررفتگی آنترولترال سر رادیوس همراه با شکستگی با انحنای واروس متافیز پروگزیمال اولنا مشهود است. کدام شکل از آسیب مونتزیا محتملتر است؟
الف-نوع ۱
ب-نوع ۲
ج-نوع ۳
د-نوع ۴

۶-ظهور مرکز استخوانسازی اپی کندیل مدیال هومروس با ظهور کدام مرکز استخوانسازی دیگر تقریبا همزمان است؟
الف-سررادیوس
ب-اوله کرانون
ج-تروکله آ
د-اپی کندیل لترال

۷-کدام مورد زیر در ارتباط با شکستگی سوپراکندیلار هومروس صحیح است؟
الف -در گرافی لترال، جهت پین های فیکساسیون باید حتی الامکان موازی محور تنه هومروس باشد.
ب -چنانچه فیکساسیون با دو پین لترال کافی به نظر نمی رسد اقدام بعدی تعبیه یک پین مدیال است.
ج -اگر لازم به گذاشتن پین مدیال شد بهتر است این پین در حالت اکستنشن آرنج گذاشته شود.
د -بهترین حالت در گرافی رخ کراس شدن پین ها در خط شکستگی است.

سوالات مربوط به آقای دکتر مرتضوی

۸-کدامیک از تکنیک های زیر برای جلوگیری از varusmal-reduction در هنگام نیلینگ برای شکستگی اینترتروکانتریک توصیه میشود؟
الف-ورودی لترال تر نیل
ب-دیستراکشن در هنگام گذاشتن گاید
ج-اکسترنالروتیشن در هنگام گذاشتن گاید
د-اینترنالروتیشن در هنگام گذاشتن گاید

۹ TAD- در IMN نسبت به DHS چگونه است؟
الف- کمتر است
ب- بیشتر است
ج-مساوی است
د-بسته به نوع نیل دارد

۱۰- بهترین نوع تراکشن برای بیماران مسن با شکستگی هیپ قبل از عمل کدامست؟
الف-پوستی
ب-اسکلتی پروگزیمال تیبیا
ج-اسکلتی دیستالفمور
د-تراکشن نیاز ندارد

۱۱-آستانه هموگلوبین برای تزریق خون در بیماران شکستگی هیپ در افراد مسن چقدر است؟
الف- ۱۰گرم بر دسی لیتر
ب- ۹ گرم بر دسی لیتر
ج-۸ گرم بر دسیلیتر
د-۷ گرم بر دسی لیتر

سوالات مربوط به آقای دکتر سیاوشی

۱۲- آقای۵۶ساله باسابقه آرتروز مفصل هیپ دچارشکستگی گردن فمور می شود. درمان ارجح کدام است؟
الفـ- فیکساسیون باپیچ کانولیت
ب- فیکساسیون با DHS و پیچ آنتیروتیشن
ج- همی آرتروپلاستی
د- توتال هیپ آرتروپلاستی

۱۳- آقای ۲۹ساله باشکستگی جابجا شده گردن فمور کاندید جراحی است. سعی درج ااندازی بسته آن ناموفق است. چگونه درمان را ادامه میدهید؟
الف- قبول کرده وفیکس میکنیم
ب- جااندازی باز
ج- همی آرتروپلاستی
د- توتال هیپ آرتروپلاستی

۱۴- چنانچه بخواهیم شکستگی گردن فمور را باDHS وپیچ آنتی روتیشن فیکس کنیم، بهتراست راستای پیچ ونیل چگونه باشند؟
الف- Convergent
ب- divergent
ج- parallel
د- cross

۱۵- اگر شگستگی گردن فمور در مرد ۴۰ساله با خورد شدگی همراه باشد، برای فیکساسیون آن وسیله ارجح کدام است؟
الف- پیچ کانولیتد
ب- DHS و پیچ آنتی روتیشن
ج- همی آرتروپلاستی
د- توتال هیپ آرتروپلاستی

سوالات مربوط به آقای دکتر حسن زاده

۱۶-در ایجاد و درمان بیو فیلم کدامیک غلط است؟
الف) انواع ایمپلنت نقش ریسک فاکتوری دارند.
ب) در درمان به دوز بالای Ab نیاز است
ج) به آنتی بیوتیک نافذ در جداره بیوفیلم مثل ریفامپین نیاز است
د) همه فلزات ‌نقش یکسانی دارند.

۱۷- کدامیک در مورد سیمان ارتوپدی مخلوط شده (impregnated) با Abدرست نیست؟
الف) در موارد حاد و مزمن شکستگی باز استئومیلیت کاربرد دارد
ب) نزدیک به ۲۰۰ برابر غلظت وریدی Ab موضعی آزاد می شود
ج) سیمان ارتوپدی با ایجاد غشاء سنوویال مانع رشد گرا فت استخوانی بعدی می شود.
د) آنتی بیوتیک پیشنهادی ارجح سفتازیدین+ وانکومایسین است

۱۸- در شکستگی های باز کدام یک صحیح تر است؟
الف) دبریدمان در ۶ ساعت اول و ۲۴ ساعت اول نتایج مشابه دارد
ب) شستشوی زخم با بتادین غلیط توصیه شده است
ج) درهمه گرید ها IMN می شود استفاده کرد
د)همیشه شسشتشوی زخم در اورژانس انجام می شود.

سوالات مربوط به آقای دکتر توکلی

۱۹-بهترین اقدام پاراکلینیک برای تشخیص stress fx. کدام است؟
الف- radiography
ب-ct-scan
ج-MRI
د-isotope scan

۲۰-بهترین اقدام پاراکلینیک برای تشخیص impacted fx.گردن استخوان ران کدام است؟
الف- radiography
ب-ct-scan
ج-MRI
د-isotope scan

 

پاسخنامه سوالات همایش پاییز ۹۶

۱-
۲- د
۳- ب
۴- د
۵- ج
۶- الف
۷- ج
۸- ب
۹- الف
۱۰- د
۱۱- ج
۱۲- د
۱۳- ب
۱۴- ج
۱۵- ب
۱۶- د
۱۷- ج
۱۸- الف
۱۹- ج
۲۰- ج

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا