همایش ها

همایش فصلی پوتا، پاییز ۹۸ همراه با پخش زنده

همایش فصل پاییز انجمن POTA با عنوان چالش شکستگی های اطفال
پنجم مهر ماه (جمعه) از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ در بیمارستان اتیه همزمان با پخش زنده کنفرانس در صفحه instragram پتا به آدرس POTA.conference
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۳۶۷۱۷۸ تماس حاصل فرمایید

پخش کنفرانس فصلی پتا بصورت زنده
جهت همکارانی که امکان شرکت مستقیم در برنامه را ندارند در صفحه اینستاگرام POTA.conference

جمعه ۹۸/۷/۵ ساعت ۸ الی ۱۴

سوالات همایش:

نوشته های مشابه

سوالات مربوط به خانم دکتر راضیه نبی

۱-پسر ۶ ساله به دنبال زمین خوردن ۲ هفته قبل با دفرمیتی مچ دست که چندان دردناک نیست مراجعه کرده ،در عکس رادیوگرافی شکستگی سالتر هریس تایپ ۲ با جابجایی مشهود است،بهترین اقدام در حال حاضر…
الف– پیگیری
ب– جراحی اصلاحی هم اکنون
ج– جراحی اصلاحی در ۷ سالگی
د– گچ گیری و قبول دفرمیتی

۲-پسر بچه ۸ ساله با شکستگی دیستال متافیزیال رادیوس یک ماه قبل که در رادیوگرافی اولیه آن زمان ۳۰ درجه دورسال انگولاسیون دارد،هم اکنون در ظاهر کجی مشهود نیست، اقدام مناسب…
الف– پیگیری
ب– جراحی اصلاحی هم اکنون
ج– جراحی اصلاحی یک سال بعد
د– جا اندازی بسته و گچ گیری

سوالات مربوط به خانم دکتر شیرین زمانی

۳- کدامیک از مزایای استفاده از I.M نیل در فیکساسیون شکستگی ساعد کودکان میباشد؟
الف– دایسکشن کمتر
ب– اسکار بیشتر
ج– آناتومیک ریداکشن بهتر
د– همه موارد

۴- در شکستگی ساعد کودکان که به علت comminution شدید نیاز به جراحی دارند کدامیک از موارد زیر ارجح است؟
الف– پلاک و پیچ
ب– I.M نیل
ج– single bone fixation
د– همه موارد

سوالات مربوط به آقای دکتر حمید ابوعلی

۵-کودک شش ساله بعلت شکستگی لترال کوندیل بازو با جابجایی یک میلیمتر تصمیم به گچ گیری داریم ساعد را در چه وضعیتی قرار می‌دهیم؟
الف) پرونیشن
ب) سوپینیشن
ج) نوترال
د) میدسوپینیشن

۶-دربررسی شکستگی کوندیل لترال دیستال هومروس کدام رادیوگرافی اهمیت کمتری دارد؟
الف) رخ
ب) نیمرخ
ج) نمای اینترنال ابلیک
د) نمایاکسترنالابلیک

۷-در درمان شکستگی کوندیل لترال بازو پسر شش ساله با جابجایی چهار میلیمتر که چهار هفته دیر مراجعه کرده بهترین درمان کدام است؟
الف) بدون درمان
ب) گچ بلند دست
ج) جااندازی بسته و فیکساسیون با پین
د) جااندازی باز و فیکساسیون با پین بدون گرفت

سوالات مربوط به آقای دکتر محسن توکلی

۸-دختر ۹ ساله ای ۳ ماه قبل تروما داشته و دچار شکستگی در رفتگی تیپ یک مونتاژیا شده است. درمان نشده و محدودیت رتاسیون ساعد دارد. درمان انتخابی چیست؟
الف– عمل جراحی شامل استئوتومی اولنا و جا انداختن سر رادیوس و در صورت نیاز باز سازی لیگامان آنولار
ب_ عمل جراحی و جا انداختن سر رادیوس و ثابت کردن آن با پین و بازسازی لیگامان آنولار
ج– عمل جراحی فایده ندارد صبر می کنیم پس از اتمام سن رشد اکسیژن سر رادیوس انجام می دهیم
د– .فقط استئوتومی اولنا

۹٫ در شکستگی در رفتگی مونتاژیا قدیمی با دفورمیتی پلاستیک اولنا محل استئوتومی کجاست؟
الف– در اپکس دفورمیتی
ب–پروکسیمال به اپکس دفورمیتی
ج– دیستال به اپکس دفورمیتی
د– فرقی نمی کند باید در دیافیز باشد

سوالات مربوط به خانم دکتر منیر نجفی پیراسته

۱۰-چهت جابجایی پروگزیمال رادیوس و اولنا در شکستگیهای فیزیال دیستال هومروس کدام است؟
الف) مدیال
ب) لترال
ج) پوستریور

د)پوسترو مدیال

۱۱-درمان شکستگی فیزیال دیستال هومروس در نوزادان شامل:
الف) بی حرکتی ساده
ب) معاینه زیر بیهوشی
ج) آرترو گرافی جهت تعیین جابجائی
د) جااندازیباز

۱۲-تلاش جهت جااندازی پس از چند روز توصیه نمی شود؟
الف) ۵-۳
ب) ۲
ج۷
د) ۱۴

سوالات مربوط به آقای دکتر مهیار سلیمانی

۱۳-در مورد شکستگی پروگزیمال هومروس در overhead athletes با توجه به این که به حداکثر abduction و forward flexion نیاز دارند کدام صحیح است؟
الف– حداقل واروس و anterior angulation قابل قبول است
ب– حداکثر واروس و posterior angulation قابل قبول است
ج– حداقل والگوس و حداکثر anterior angulation قابل قبول است
د– حداقل واروس و حداکثر posterior angulation قابل قبول است

۱۴- کودک ۷ ساله به علت شکستگی پروگزیمال هومروس Neer typeIV مراجعه و پس از جا اندازی اولیه ۷۰ درصد جابجایی و ۶۰ درجه angulation دارد کدام درمان صحیح تر است؟
الف– جا اندازی بسته مجدد و PCP
ب– جا اندازی بسته و IMN
ج– درمان کنزرواتیو
د– جا اندازی باز و فیکساسیون با پین

۱۵- مانور جا اندازی شکستگی پروگزیمال هومروس
الف– ابداکشن، فلکشن، اینترنال روتیشن
ب– ابداکشن، فلکشن، اکسترنال روتیشن
ج– ابداکشن، اکستنشن، اینترنال روتیشن
د– فقط فلکشن و اینترنال روتیشن

سوالات مربوط به آقای دکتر علیرضا غزنوی

۱۶–طفلی ۲ساله به دنبال افتادن از ارتفاع دچار درد هیپ چپ شده است.در رادیوگرافی شکستگی ترانس فیزیال با جابجایی ۲میلیمتر دارد درمان ارجح کدام است؟
الف–گچ اسپایکا
ب–جااندازی بسته وپین گذاری بسته
ج–جااندازی باز وپین گذاری
د–جااندازی باز وپیچ کانوله۷\۲

۱۷–کدامیک از انشعابات عروق زیر در ناحیه سر فمور بااهمیت تر است؟
الف–پوسترو سوپریور
ب–پوسترو اینفریور
ج–انتروسوپریور
د–اانترواینفریور

سوالات مربوط به آقای دکتر شهاب ایلکا

۱۸-کودک هشت ساله با شکستگی اپیفیزیومتافیزیال دیستال فمور چپ با جابجایی ١سانتیمتر از دو هفته قبل مراجعه کرده است. کدام روش درمانی را توصیه میکنید؟
الف) جااندازی بسته و گچ گیری
ب) جااندازی باز و فیکساسیون با پیچ
ج) جااندازی باز و گچ گیری
د) تحت نظر میگیریم

۱۹-کودک شش ساله با شکستگی سالتر هاریس تایپ دو دیستال فمور راست با جابجایی یک سانتی متر از دو هفته قبل مراجعه کرده است. کدام روش درمانی را توصیه میکنید؟
الف) تحت نظر میگیریم
ب) جااندازی بسته و گچ گیری
ج) جااندازی باز و گچ گیری
د) جااندازی باز و فیکساسیون با پین

۲۰-کودک ده ساله با شکستگی فیزال دیستال فمور راست از یک سال قبل مراجعه کرده است. در حال حاضر اندام از ناحیه دیستال ران در ١٠ درجه والگوس قرار دارد. در سی تی اسکن انجام شده بار در سمت لترال به وسعت ٣٠٪؜ سطح کل فیز دیده می شود. کدام روش درمانی را توصیه میکنید؟
الف) تحت نظر میگیریم
ب) برداشتن بار و گچ گیری
ج) برداشتن بار و همی اپیفیزیودز مدیال
د)برداشتن بار و واروس استئوتومی دیستال فمور

۲۱-دختر ١٣ ساله با شکستگی دیستال فمور چپ از دو سال قبل مراجعه کرده است، در معاینه اندام تحتانی چپ در ده درجه والگوس قرار داشته و نسبت به سمت مقابل ٢ سانتی متر کوتاه تر است و قد خود بیمار ١٧۵ سانتی متر است. در سی تی اسکن بار در سمت لترال به وسعت ۴۵٪؜ کل فیز دیده میشود. کدام روش درمانی را توصیه میکنید؟
الف) برداشتن بار و گچ گیری
ب) برداشتن بار و همی اپیفیزیودز مدیال
ج) برداشتن بار و واروس استئوتومی دیستال فمور
د) اپیفیزیودز کامل دیستال فمور و پروگزیمال تیبیای سمت مقابل

سوالات مربوط به خانم دکتر مهتاب مهر افشان

۲۲-پس از جا اندازی بسته شکستگی امیننس تی بیا، در چه پوزشنی گچ بسته ساق گرفته می شود؟
الف) فول اکستانسیون زانو
ب) هیپاکستانسیون زانو
ج) فلکسیون زانو
د) جواب های۱ و ۴ صحیح است

۲۳-بیشترین عامل ایجاد آرتروفییروز در شکستگی امیننس تی بیال چیست؟
الف) Age
ب) تیپ شکستگی بر اساس کلاسیفیکاسیون
ج) مدت زمان بی حرکتی در زمان شروع rehavilitation
د) نوع درمان (جراحی و غیر جراحی)

سوالات مربوط به آقای محمود کریمی مبارکه

۲۴–Which one has no impact growth disturbances in pediatric ACL reconstruction?
۱) Tunnel size
۲) tunnel drill angle
3)Graft tension
۴)Allograft usage

۲۵–Which is the best treatment in a professional athlete 12 years old girl, ACL chondral fragment avulsion FX type2?
۱)Aspiration of hemathrosis and cast application
۲) Hybrid All inside fixation
۳) Arthroscopic suture fixation
۴) Open screw fixation

سوالات مربوط به آقای دکتر علی فتوحی

۲۶-شکستگی توام تیبیا و فیبولا تمایل به ایجاد چه نوع دفورمیتی در ساق دارد؟
الف:Anterior angulation
ب: Posterior angulation
ج: Varus deformity
د: Valgus deformity

۲۷-میزان کوتاهی قابل قبول برای درمان غیر جراحی در پسر۷ ساله با شکستگی تی بیا چقدر است؟
الف( صفر میلی متر
ب ۵( میلی متر
ج ۱۰( میلی متر
د ۱(۵ میلی متر

۲۸-در استفاده از TEN برای شکستگی تیبیا محدودیت سنی و وزنی چگونه است؟
الف( در سن بالاتر از ۱۲ نمی توان استفاده کرد
ب( در وزن بالاتر از ۴۵ کیلو گرم نمی توان استفاده کرد
ج( در وزن بالا تر از ۵۰ کیلو گرم نمی توان استفاده کرد
د( محدودیت سنی و وزنی درساق اطفال وجود ندارد

سوالات مربوط به آقای دکتر آرش ملکی

۲۹-در کودک ۵ ساله با شک به اسیب لیس فرانک فاصله بین قاعده متاتارس ۱ و ۲ حدود ۳ میلیمتر است اقدام مناسب درمانی چیست؟
الف – گچ گیری با امکان وزن گذاری
ب – جااندازی دررفتگی و گچ گیری
ج – جااندازی باز و پیچ گذاری مفصل های تارسو متاتارسال
د– وزن گذاری تا حدتحمل بدون گچ

۳۰-در نوزاد متولد شده کدوم استخوان مچ پا (تارسال) در رادیو گرافی دیده می شوند؟
الف– همه استخوانهای تارسال بجز ناویکولار
ب– کونی فرمها به همراه تالوس و کالکانیوس
ج– تالوس و کالکانیویس به همراه کوبویید
د– در رادیوگرافی بدو تولد استخوانی دیده نمیشود

 

 

 

پاسخنامه سوالات:

۱- الف
۲- الف
۳- الف
۴- الف
۵- ج
۶- د
۷- د
۸- الف
۹- ب
۱۰- ذ
۱۱- الف
۱۲- الف
۱۳- الف
۱۴- ب
۱۵- ج
۱۶- الف
۱۷- الف
۱۸- ب
۱۹- الف
۲۰- ب
۲۱- د
۲۲- د
۲۳- ج
۲۴- د
۲۵- الف
۲۶- د
۲۷- ج
۲۸- د
۲۹- ب
۳۰- ج

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا