صفحه اصلی / هیئت مدیره

هیئت مدیره

 

دکتر محسن توکلی

رئیس هیئت مدیره
 
 

دکتر عادل ابراهیم پور

دبیر

دکتر روشنک مرادی

عضو هیئت مدیره

دکتر ذبیح الله حسن زاده

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد کریمی نسب

عضو هیئت مدیره

دکتر منصور ابوالقاسمیان

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین اصلانی

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا غزنوی

بازرس

دکتر سید جواد مرتضوی

عضو علی البدل

دکتر بابک میزراشاهی

عضو علی البدل