همایش ها

همایش فصلی پوتا، پاییز ۹۷ برگزار شد

همایش فصل پائیز با عنوان مدیریت و درمان انواع زخمها در جراحی ارتوپدی برگزار شد.
جمعه ۹۷٫۷٫۶
بیمارستان آتیه طبقه هفتم

این برنامه دارای امتیاز بازآموزی می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۳۶۷۱۷۸ تماس حاصل فرمائید.

سوالات همایش

سوالات مربوط به آقای دکتر عبدالرزاقی

نوشته های مشابه

۱- بهترین زمان جهت پوشش دیفکت بافت نرم در اسیب اندام چه زمانی است؟
الف-هفته اول
ب-هفته سوم
ج -روز ۶ تا روز۱۵
د-روز ۶ تا روز ۲۱

۲- سوال دوم:اگر در اسیب کراش اندام قرار شد بازسازی تاندون به بعد از بازسازی پوشش بافت نرم موکول شود بهترین زمان چه زمانی است؟
الف-ماه سوم
ب-ماه ۴تا۶
ج-ماه اول تا دوم
د-پایان ماه اول

۳- سوال سوم :ماکزیمم طولی که در اسیب کراش اندام فوقانی از ساعد کوتاه شود و فانکشن مختل نشود چقدر است؟
الف-۵ سانتیمتر ب-سه سانتیمتر ج-چهار سانتیمتر د-شش سانتیمتر

سوالات مربوط به آقای دکتر توکلی

۴- اثر سیستم VACدر ترمیم زخم چیست ؟
الف- فشار منفی ایجاد شده در زخم باعث خروج سروز و سایر مایعات و تسریع ایجاد بافت گرانولاسیون می شود.
ب- فشار منفی ایجاد شده در زخم باعث خروج باکتری ها از زخم و کاهش احتمال عفونت می شود.
ج- فشار منفی ایجاد شده در زخم باعث آنژیوژنزیس و افزایش خونرسانی و بهبود زخم می شود.
د- الف و ج درست هستند.

۵- معمولا تعویض اسفنج VACهنگامیکه در پوشش زخم ها استفاده می شود پس از چه مدت است؟
الف- پس از یک هفته
ب- هر ۴۸ ساعت یک بار
ج- پس از ۲۴ ساعت
د- هر ۴ روز یک بار

۶-سیستم VAC در کدامیک از موارد زیر نباید استفاده شود؟
الف- Osteomyelitis, infection, and necrotic tissue
ب- Fistulas to organs or body cavities
ج- Malignancy in the wound
د- همه موارد فوق

سوالات مربوط به آقای دکتر علی مرادی

۷-گرافت با ضخامت بالا (Full Thickness Graft) کدام مزیت زیر را دارد:
الف: حس ناحیه بهتر حفظ می شود
ب: عفونت بهتر کنترل می شود
ج: اختلال کمتری در ناحیه دهنده (Donor) ایجاد می شود
د: احتمال رویش مو در ناحیه گیرنده کمتر است

۸-در پشت دست مردی ۲۵ ساله گرافت پوستی نازک (Split Thickness Graft) انجام داده اید. علایمی از عفونت و ترشح وجود ندارد و بستر در هنگام گرفت تمیز بوده است. پانسمان را در چه زمانی تعویض می کنید.:
الف: هر روز از روز اول
ب: روز سوم
ج: روز هفتم
د: روز ۱۴

۹-در کف دست کودکی ۷ ساله گرافت با ضخامت بالا (Full Thickness Graft) انجام داده اید. گرافت را چگونه پانسمان می کنید
الف: پانسمان آماده معمولی انجام می دهیم
ب: گاز استریل گذاشته و با باند کشی با فشار متناسب بانداژ کرده و سپس آتل می گیریم
ج: پانسمان با گاز وازلین و بعد گاز خشک و سپس دستکش الستیک مخصوص
د: پانسمان با گاز وازلین+ گاز خیس+ ولباند و در نهایت باند کشی

سوالات مربوط به آقای دکتر آهنگر

۱۰-در شکستگیهای دیستال تیبیا و فیبولا که هردو تحت جراحی قرار میگیرند اگر موقع دوختن زخم پوست به نرسد چه اقدامی مناسب است ؟
الف :زخم مدیال را سوچور و زخم لترال را باز میگذاریم تا به صورت ثانویه بسته شود
ب:هر دو را با استفاده از نخ بخیه زخیم به صورت tention suture میبندیم .
ج: زخم مدیال را سوچور و زخم لترال را پس از پوشاندن با عضلات ناحیه گرافت پوستی انجام میدهیم
د: زخم لترال را سو چور کرده و زخم مدیال را با فلاپ موضعی پوشش میدهیم

۱۱- در Random patern distant flap نسبت مناسب طول به عرض فلاپ چقدر است ؟ ‬‬‬‬
الف ۱به۱
ب : ۲به۱
ج: ۳به ۱
د:۱به ۲

سوالات مربوط به آقای دکتر نجد مظهر

۱۲- کدامیک از فلپهای زیر مورد استفاده در انگشت، بر پایه شاخه دورسال عصب دیژیتال، شاخه دورسال شریان دیژیتال و وریدهای دورسال انگشت شکل گرفته است؟
الف: Flag flap
ب: Cross finger flap
ج: Reverse cross finger flap
د: Rotational flap

۱۳- برای پوشاندن دیفکت انگشت با Full thickness skin graft کدام قسمت را به عنوان دهنده گرافت پیشنهاد میدهید؟
الف- مدیال بازو
ب- مدیال ساعد
ج- ولار مچ دست
د- دورسال ساعد

سوالات مربوط به آقای دکتر رضا شهریار کامرانی

۱۴- در فلپ چرخشی راندوم طول و عرض فلپ معمولا مساوی در نظر گرفته میشود. در کدام قسمت بدن میتوانیم طول فلپ را نسبت به عرض را بیشتر افزایش بدهیم؟
الف- گردن
ب-بازو
ج- شکم
د- ساق

۱۵-برای پوشش آرنج کدام فلپ زیر کمتر استفاده میشود؟
الف – فلپ شکمی
ب‌- رادیال فورآرم
ج‌- فلپ اینتراوسئوس خلفی
د‌- فلپ چرخشی

سوالات مربوط به آقای دکتر فریور لاهیجی

۱۶- فلپ عضلانی soleus چه تیپ طبقه بندی ماتیس می باشد
الف. I
ب. II
ج. III
د.IV
ه. V

۱۷- فلاپ sural چه نوع فلپ است؟
الف. Facial flap
ب.musculo cutaneous flap
ج.neurocutaneous flap
د. muscle flap

۱۸- فلاپ گاسترکنمیوس برای پوشش کدام سطح از ساق اندیکاسیون دارد
الف.۱/۳ دیستال ساق
ب.ناحیه قدامی مفصل زانو
ج.۱/۳ میانی زانو
د. مفصل مچ پا

سوالات مربوط به آقای دکتر یوسف شفاهی

۱۹-خونرسانی فلاپ Radial forearm از چه طریقی است؟
الف-شریان ارتباطی بین شریانهای رادیال و اولنار در دیستال ساعد
ب-از طریق قوس کف دستی سطحی و شریان رادیال
ج- از طریق قوس کف دستی عمقی و شریان رادیال
د-پرفوراتور دیستال شریان رادیال

۲۰-تست مورد نیاز ضروری اولیه در فلاپ Radial forearm برای ارزیابی قبل از عمل چیست؟
الف-سونوگرافی داپلر
ب-انژیوگرافی
ج- تست آلن
د- لمس و وجود نبض رادیال کافی است

۲۱- درفلاپ Radial forearm کدام عبارت غلط است
الف-به صورت فاشیو کوتانئوس میباشد و امکان استفاده به صورت فاشیال فلاپ نمیباشد
ب-در صورت اختلال در ارزیابی قبل از عمل در خونرسانی شریان رادیال میتوان از روش بازسازی عروقی استفاده کرد
ج-درناژ وریدی ازطریق وریدهای همراه شریان اصلی به صورت رتروگراد رخ میدهد
د-برای ترمیم محل دونور اغلب از گرافت پوستی استفاده میشود

سوالات مربوط به آقای دکتر یوسف فلاح

۲۲-درمورد اندیکاسیون reverse sural flap کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟
الف)جهت دفکت بافت نرم اطراف زانو مناسب می باشد
ب) جهت دفکت بافت نرم اطراف مچ پا و مناسب می باشد
ج) جهت دفکت بافت نرم پاشنه مناسب می باشد
د) جهت دفکت بافت نرم دیستال ساق مناسب می باشد

۲۳-در مورد reverse sural flap کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟
الف)pivot point سه پهنای انگشت بالای قوزک داخلی می باشد
ب) pivot point سه پهنای انگشت بالای قوزک خارجی می باشد
ج) محل فلاپ تلاقی دو سر گاسترکنموس می باشد
د) قطر فلاپ معمولا ۵در ۱۰ سانتی متر می باشد

۲۴-در مورد خونرسانی reverse sural flap کدام گزینه صحیح می باشد ؟
الف)از شریان پرونئال خونرسانی می شود
ب) از شریان تیبیال انتریور خونرسانی می شود
ج) از شریان تیبیال پوستریور خونرسانی می شود
د) از شریان پوپلیتال خونرسانی می شودود

 

پاسخنامه سوالات همایش پاییز ۹۷

۱- د
۲- ب
۳- ج
۴- د
۵- ب
۶- د
۷- الف
۸- ج
۹- د
۱۰- ج
۱۱- ب
۱۲- الف
۱۳- الف
۱۴- الف
۱۵- الف
۱۶- ب
۱۷- ج
۱۸- ب
۱۹- ج
۲۰- ج
۲۱- الف
۲۲- الف
۲۳- الف
۲۴- الف

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا