همایش ها

وبینار Periprosthetic Fracture Management of the Hip and Knee – Session 2 برگزار شد

سوالات وبینار پتا با عنوان Periprosthetic Fracture Management of the Hip and Knee Session Two
۱- خانم ۷۰ ساله ای که ۳ سال قبل TKA شده است . درحال حاضر بدنبال Falling دچار شکستگی بدون جا به جایی در پروگزیمال تیبیا شده است . درمان مناسب کدام است؟
‌أ- درمان غیر جراحی شامل گچ یا Brace
‌ب- رویژن پروتز + فیکساسیون شکستگی
‌ج- فیکساسیون شکستگی با پلاک لترال
‌د- فیکساسیون شکستگی با پلاک مدیال+لترال

۲- آقای ۶۵ ساله ای که ۲ سال قبل TKA شده است. بدنبال تروما دچار FX دیستال فمور با جابه جایی شده است . در گرافی شواهد Loosening پروتز مشاهده می شود . درمان مناسب کدام است؟
‌أ- جا اندازی بسته +گچ گیری به مدت ۳ ماه
‌ب- فیکساسیون شکستگی با پلاک لترال
‌ج- رویژن با استم بلند+ فیکساسیون شکستگی
‌د- فیکساسیون شکستگی با پلاک لترال و همزمان گرافت استخوانی

۳- در شکستگی پری پرورستیک دیستال فمور در TKA برای فیکساسیون شکستگی در ناحیه سوپراکوندیلر کدام وسیله زیر مناسب تر است؟
‌أ- Dynamic condylar screw)DCS)
‌ب- ۹۵ ۰ angle blade
‌ج- Locking plate دیستال فمور
‌د- پلاک DCP 4.5 در مدیال و پلاک ری کانتراکشن در لترال

۴- آقای ۷۰ ساله ای که سال قبل عمل جراحی TKA با resurfacing پاتلا قرار گرفته است . درحال حاضر بدنبال Falling با شکستگی جا به جا شده پاتلا که پروتز آن هم شل و جابه جا شده است . مراجعه کرده است . درمان مناسب کدام است؟
‌أ- خروج کامل پروتزپاتلا و تنشن باند شکستگی پاتلا
‌ب- فیکساسیون مجدد پروتز با سیمان+تنشن باند شکستگی پاتلا
‌ج- سرکلاژ پاتلا+فیکساسیون پروتز با سیمان
‌د- درمان غیرجراحی بصورت گچ در اکستنشن زانو به مدت ۳ ماه

نوشته های مشابه

۵- بدنبال کدام یک از خطاهای تکنیکی در عمل جراحی TKA احتمال Fx پری پروستیک بیشتر خواهدبود؟
‌أ- افزایش بیش از حد ضخامت کات پروگزیمال تیبیا
‌ب- افزایش ضخامت کات دیستال فمور
‌ج- افزایش ضخامت کات آنتریور فمور
‌د- افزایش ضخامت کات یوستریورفمور

۶- آقای ۷۵ ساله ای با سابقه ای TKA از یک سال قبل بدنبال تروما دچار شکستگی با جابه جایی دیستال فمور شده است در بررسی های انجام شده پروتز Loose نمی باشد . درمان مناسب کدام است؟
‌أ- رویژن با استم بلند
‌ب- فیکساسیون با پلاک
‌ج- درمان با بریس
‌د- رویژن با استم بلند + آلوگرافت

۷- در حین جا گذاری کمپوننت استابولوم غیر سیمانی کالمن پوستریور استابولوم دچار شکستگی همراه با جابه جایی می شود. بهترین اقدام درمانی کدامست؟
‌أ- تعویض کاپ غیر سیمانی به کاپ بزرگتر
‌ب- نگهداشتن کاپ و گرفت کردن شکستگی
‌ج- نگهداشتن کاپ و وزن گذاری محدود تا جوش خوردن شکستگی
‌د- برداشتن کاپ،فیکساسیون کالمن خلفی و تعبیه cage

۸- در شکستگی پری پروستیک اطراف استم سیمانی همراه با جابجایی در فرد ۸۱ ساله مبتلا به پاژه و کواکولوپاتی خفیف ،درمان مناسب کدامست؟
‌أ- ORIF
‌ب- Impaction Allograft
‌ج- Proximally coated femoral stem
‌د- Proximal femur replacement

۹- خانم ۸۰ ساله بدنبال falling دچار شکستگی موجود در شکل شده است . ایشان سابقه هر گونه در رفتگی و درد قبل از شکستگی را ذکر نمی کند. درمان مناسب کدامست؟
‌أ- Toe – Touch weight bearing
‌ب- Revision of the femur with a long cement less stem
‌ج- ORIF with cable plate
‌د- Revision of the femur with a long cement stem

۱۰- کدامیک جز موارد تاثیرگذار در طبقه بندی ونکوور نمی باشد؟
‌أ- کیفیت استخوان
‌ب- Stability پروتز
‌ج- محل آناتومیک شکستگی
‌د- ساده و کمپلکس بودن شکستگی

۱۱- کدامیک ازموارد زیر جزء ریسک فاکتورهای شکستگی حین عمل استابولار در THA نمی باشد؟
‌أ- Over reaming > 2 mm
‌ب- Osteoporosis
‌ج- Dysplasia
‌د- Radiation

۱۲- شکستگی پری پروستیک فمورال از نوع distal fractures بیشتر در کدام قسمت از عمل جراحی روی میدهد؟
‌أ- آماده سازی استخوان
‌ب- تعبیه پروتز
‌ج- اکسپوژر جراحی در حین آماده سازی استخوان
‌د- Impaction at femural bow

۱۳- به وجود خط شکستگی در بستر اطراف استم فیت مور در صورتی که استم ثبات نداشته باشد و Dorr type 3 باشد ، چه طبقه بندی از نظر شکستگی اطراف استم اطلاق می شود؟
‌أ- B1
‌ب- B2
‌ج- B3
‌د- C

۱۴- در حین فیکس کردن یک شکستگی پری پریوستتیک تایپ B2 در صورتی که احساس کنید استخوان دچار پوکی می باشد. بهترین اقدام درمان چیست؟
‌أ- استم بلند
‌ب- سرکلاژ وایر
‌ج- الوگرافت استراکچرال
‌د- تومور پروستزیس

۱۵- درصورت FX عرضی استابولوم مرد ۴۵ ساله ناشی از سقوط که دارای پروتز همی آرتروپلاستی همان سمت است بهترین اقدام درمانی کدامست؟
‌أ- FX- ORIF
‌ب- THA
‌ج- THA+ORIF
‌د- درمان غیر جراحی

۱۶- درصورت حادث شدن FX بین انتهای استم فمورال (THA) و پروگزیمال استم فمورال (THA) بهترین وسیله جهت فیکس کردن شکستگی چیست؟
‌أ- پلاک DCP
‌ب- پلاک لاکینگ دیستال فمور
‌ج- پلاک LCP
‌د- Nail

۱۷- همه موارد زیر از ریسک فاکتورهای شکستگی حین عمل حوالی استم در THA می باشدبجز؟
‌أ- اشکالات تکنیکی
‌ب- جنس مذکر
‌ج- ایمپلنت cement less
‌د- ریویژن

۱۸- براساس طبقه بندی ونکور در شکستگی های حین عمل اگر cortical perforation در قسمت پروگزیمال متافیز روی دهد، شکستگی از کدام تایپ می باشد؟
‌أ- A1
‌ب- A2
‌ج- B1
‌د- B2

۱۹- کدام مورد زیر ریسک فاکتور پری پروستتیک فرکچر اطراف زانو است؟
‌أ- سن بالای ۷۰ سال
‌ب- جنس مونث
‌ج- عمل جراحی ریویژن TKA
‌د- عمل جراحی TKA اولیه

۲۰- در کدام یک از پروتزهای زانو خط شکستگی اطراف پروتز کمتر است؟
‌أ- CR
‌ب- PS
‌ج- LCCK
‌د- Hing

۲۱- بیماری دچار شکستگی سوپزاکوندیل فمور شده است . محل شکستگی کامل دیستال به کمپوننت فمورال است. براساس طبقه بندی SU کدام تیپ می باشد؟
‌أ- I
‌ب- II
‌ج- III
‌د- جز این تقسیم بندی نمی باشد

۲۲- در بیمار دچار شکستگی اطراف پروتز TKA ، خط شکستگی دیستال به جانکشن متافیز و دیافیز دیستال فمور است. پروتز به نظر stable است. کدام درمان را انتخاب می کنید؟
‌أ- بریس زانو
‌ب- ORIF (LCP)
‌ج- IMN
‌د- TKA ریوژن

۲۳- در بیمار دچار شکستگی سوپراکوندیل فمور پس از TKA که خط شکستگی حدود cm 7 از پروتز بالاتر است. نوع پروتز open intercondylar Box است. باتوجه به پایداری در کمپوننت فمور کدام درمان را انتخاب می کنید؟
‌أ- بریس زانو
‌ب- ORIF
‌ج- Retrograde IM Nail
‌د- ریویژن TKA

۲۴- در بیماری متعاقب TKA دچار شکستگی در پاتلا شده است. اکستانسور مکانیسم سالم است. ایمپلنت پاتلا loose می باشد و Reasonable Bone stock است. برطبق تقسیم بندی ortiguera and Berry در کدام تیپ قرار دارد؟
‌أ- I
‌ب- II
‌ج- IIIa
‌د- IIIb

 

پاسخنامه:

۱- جواب – الف
۲- جواب- ج
۳- جواب –ج
۴- جواب- الف
۵- جواب- ج
۶- جواب- ب
۷- جواب – د
۸- جواب- د
۹- جواب – ب
۱۰- جواب-د
۱۱- جواب – الف
۱۲- جواب- د
۱۳- جواب – ج
۱۴- جواب- ج
۱۵- جواب- الف
۱۶- جواب ب
۱۷- جواب- ب
۱۸- جواب- الف
۱۹- جواب- د
۲۰- جواب- الف (CR بعلت نداشتن notch Box و حفظ Bone خط شکستگی کمتر است)
۲۱- جواب- ج – جدول ۲۳-۲۲ –راکود ۲۰۱۵-ص ۷۲۴
۲۲- جواب- ب راکود ۲۰۱۵-ص ۷۲۵-پاراگراف آخر
۲۳- جواب- ج- راکود ۲۰۱۵- ص ۷۳۹- جدول ۲۳-۲۹
۲۴- جواب- ج –راکود ۲۰۱۵-ص ۷۴۰-جدول ۲۳-۲۴

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا