همایش ها

همایش فصلی پوتا زمستان ۹۷

عنوان: چالش ها در شکستگی آرنج

جمعه ۱۴ دی ۹۷
بیمارستان آتیه طبقه هفتم

این برنامه دارای امتیاز بازآموزی می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۳۶۷۱۷۸ تماس حاصل فرمائید

برنامه همایش
دبیر علمی : آقای امیر رضا فرهود

نوشته های مشابه

سوالات همایش

سوالات مربوط به آقای دکتر عموزاده

۱)اصلاح کدامیک از عوامل محدود کننده دامنه حرکت آرنج مشکلتر است
الف)کنتراکچر کپسول مفصلی
ب)عوامل محدود کننده استخوانی خارج مفصلی شامل HO
ج)اشکالات سطح مفصلی و محور حرکتی
د):بی ثباتی لیگامنتی

۲) محور flexion /extension آرنج کدام است؟
الف) خطی از مرکز کپیتلوم به مرکز ترکله آ با والگوس ۴_۸ درجه
ب)خطی عمود بر محور طولی بازو
ج)خطی که از مرکز دو اپی کوندیل میگذرد و ۴ تا ۸ درجه واروس است
د)خطی موازی محور طولی بازو که از وسط سطح مفصلی میگذرد

۳) کدام ترکیب پلاک گذاری در شکستگی دیستال هومروس قابل قبول نیست؟
الف) پلاک مدیال ریکانستراکشن ۳/۵ غیر لاکینگ و پلاک لترال ریکانستراکشن ۳٫۵ غیر لاکینگ بصورت عمود بر هم
ب)پلاک مدیال ریکانستراکشن ۳٫۵ غیر لاکینگ و پلاک لترال ریکانستراکشن ۳٫۵غیر لاکینگ موازی یک دیگر
ج)پلاک مدیال یک سوم توبولار و پلاک لترال ۳٫۵ ریکانستراکشن لاکینگ عمود بر هم
د)پلاک مدیال ریکانستراکشن ۳٫۵ لاکینگ و پلاک لترال ریکانستراکشن ۳٫۵ لاگینگ موازی هم

سوالات مربوط به آقای دکتر باقری

۴) برای گسترش اپروچ triceps splitting و بهبود اکسپوژر در موارد ORIF شکستگی دیستال هومروس همه اقدامات زیر انجام می شود، به جز؟
الف) باز کردن اینسرشن تری سپس به مدیال ولترال به صورت فلپ تمام ضخامت فاشیوکوتانئوس
ب) فلکس کردن آرنج
ج) قطع کردن لیگامان کولترال داخلی و خارجی
د) برداشتن تیپ اوله کرانون

۵) در بیماری که برای درمان شکستگی آرنج وی از اپروچ تری سپس اسپلیتینگ استفاده کرده اید تا چه مدت اکستانسیون اکتیو را محدود می کنید؟
الف) ۱ هفته
ب) ۳هفته
ج) ۶ هفته
د)۳ ماه

۶) روش ارجح فیکساسیون استئوتومی اوله کرانون در اپروچ به دیستال هومروس چیست؟
الف) Tension Band Wiring
ب) Intramedullary Compression Screw‏
ج) Screw/Tension Band Construct
د) Compression Plating

 

سوالات مربوط به آقای دکتر واحدی

۷) بیمار آقای ۳۵ ساله با ترومای آرنج و دفورمیتی مراجعه کرده است. در رادیوگرافی ساده شکستگی خردشده سر رادیوس و دررفتگی آرنج و اوالژن حدود ۶ میلیمتری کرونوئید دارد. حین جااندازی بسته، آرنج ناپایدار است. پلان آرتروپلاستی سر رادیوس داریم. بهترین اپروچ به کرونوئید چیست؟
الف) درمان غیر جراحی
ب) ترمیم ترانس اوسئوس کپسول قدامی
ج) ریداکشن و تثبیت با پیچ هربرت
د) استفاده از پلاک مینی

۸) بیمار ۲۸ ساله با ترومای آرنج و دررفتگی آرنج مراجعه کرده است. در سیتی اسکن، ایمپکشن و شکستگی در ریم آنترومدیال کرونوئید مشهود است. محتمل ترین مکانیسم آسیب چه بوده است؟
الف) PLRI
ب) PMRI
ج)simple elbow dislocation
د) transolecranon fracture dislocation

 

سوالات مربوط به آقای دکتر فلاح

۹ )What is the secondary stabilizer of elbow?
a) MCL
b)LCL
C)Capsule
d) Trochlear notch

۱۰) Which of them are not seen in classic PMRI of elbow?
a) amble
b) coronoid
c) LCL
d) P MCL

۱۱) What is the cause of the coronoid fracture without radial head fracture or elbow dislocation?
a) PLRI
b) PMRI
C) Pure elbow dislocation
d) Trans olecranon dislocation

سوالات مربوط به آقای دکتر عبدلی

۱۲)What is the treatment of choice for Duberlly type 2B distal humerus articular fracture?
A. ORIF with headless screw
B. ORIF with posterior plating
C. ORIF with multiple pinning
D.ORIF with a complex of pin and mini screws

۱۳) For distal humerus articular fracture with comminution in trochlea and capitellum, which of the following approaches is not13) suitable?
A. Olecranon osteotomy
B. Double medial and lateral approach
C. Extended lateral approach
D. Para tricipital. approach

۱۴) In Ring classification of distal humerus articular fracture, which of the following shows the correct order of fracture?
Begininng from capitellum and then, trochlea, then medial al epicondyleA.
B. Beginning from trochlea and then, capitellum ,then lateral epicondyleB.
Beginning from capitellum and then, lateral epicondyle, than posterior cortexC.
Beginning from trochlea and then, medial epicondyle, then posterior trochleaD.

سوالات مربوط به خانم دکتر نبی

۱۵) آسیب مشترک در ant & post transolecranon fracture -dislocation کدوم مورد است؟
الف) radial head fracture
ب) cronoid fracture
ج) medial collateral ligament
د) lateral collateral ligament

۱۶) اولین عنصری که در حین جراحی در آسیب ant. transolecranon fracture-dislocation باید احیا بشود کدوم مورد است؟
الف) radial head fracture
ب) cronoid fracture
ج) medial collateral ligament
د) lateral collateral ligament

۱۷) اولین عنصری که در حین جراحی در آسیب post. transolecranon fracture-dislocation باید احیا بشود کدوم مورد است؟
الف) radial head fracture
ب)cronoid fracture
ج)medial collateral ligament
د) lateral collateral ligament

سوالات مربوط به آقای دکتر اخوت پور

۱۸)اولین و آخرین عنصری که در تریبل تریاد آسیب میبیند به ترتیب کدام است؟
الف – باندل قدامی MCL، باندل خلفی MCL
ب – باندل قدامی MCL، LCL
ج – LCL، باندل قدامی MCL
د – LCL، باندل خلفی MCL

۱۹) ترتیب ترمیم در تریبل تریاد به چه صورت است؟
الف – MCL، کپسول قدامی، سر رادیوس، LCL
ب – کپسول قدامی، سر رادیوس، LCL، MCL
ج – کپسول قدامی، MCL، سر رادیوس، LCL
د – MCL، LCL، سر رادیوس، کپسول قدامی

۲۰) در بازتوانی بعد از جراحی تریبل تریاد کدامیک از پوزیسیونهای زیر توصیه شده است؟
الف – ابداکسیون شانه
ب – پروناسیون ساعد
ج – سوپاین over head
د – اکستانسیون کامل آرنج

سوالات مربوط به آقای دکتر نجد مظهر

۲۱)در ارزیابی میزان استابلیتی در روند درمان غیر جراحی تریبل تریاد گرفتن دامنه حرکت در چه زمانی فاکتور تعیین کننده است؟
الف. بعد از جا اندازی در زیر بیهوشی
ب. دامنه حرکت اکتیو در ۲۴ ساعت بعد از جا اندازی
ج. دامنه حرکت پاسیو در ۳ روز بعد از جا اندازی
د. دامنه حرکت اکتیو ۳ تا ۵ روز بعد از جا اندازی

۲۲) کدام یک کنترا اندیکاسیون برای درمان کانسرواتیو تریبل تریاد است؟
الف. شکستگی سر رادیوس میسون تیپ ۳
ب. شکستگی تیپ۱ کورونوئید
ج. پارگی مدیال کولترال لیگامنت
د. جابجایی بیش از ۵ میلی متر تیپ کورونوئید

۲۳) در روند درمان کانسرواتیو تریبل ترباد آرنج در داخل آتل نود درجه بعد از ۳ روز در میرود. کدام راهکار برای ادامه درمان منطقی است؟
الف. جا اندازی بسته و بیشتر کردن فلکسیون آرنج در آتل
ب. جا اندازی بسته و تعبیه hinge اکسترنال فیکساتور
ج. تغییر سیاست درمان به جراحی باز کلاسیک
د. جا اندازی بسته و پین گذاری اولنوهومرال برای ۳ هفته

سوالات مربوط به آقای دکتر کچویی

۲۴) What is the treatment of choice in a terrible triad with a displaced comminuted radial head (RH) fracture?
۱٫ RH excision 2. RH fixation 3. RH Arthroplasty 4. Nonop treatment

۲۵) What is the most common reason for a radial head prosthesis removal?
۱٫ Stiffness 2. Loosening 3. Infection 4. Pain

۲۶) What is the most common reason for a radial head prosthesis revision?
۱٫ Loosening 2. Overstuffing 3. Infection 4. Stiffness release

۲۷) What is the specific complication of a bipolar prosthesis?
۱٫ Pain 2. Loosening 3. Instability 4. Disassembly

سوالات مربوط به آقای دکتر کامرانی

۲۸)محل ورود گاید پین برای کارگزاری فیکساتور خارجی کجا است؟
الف) آنترواینفریور اپی کوندیل لترال
ب) آنترو اینفریور اپی کوندیل مدیال
ج) مرکز اپی کوندیل لترال
د) مرکز اپی کوندیل مدیال

۲۹)اگر هنگام عمل جراحی آرنج هم نیاز به فیکیاسیون اوله کرانون شد و هم نیاز به کارگزاری فیکساتور خارجی هینج، چه تغییری در تکنیک جراحی یا مراقبت بعد از عمل ایجاد میشود؟
الف) برای سه هفته بیحرکت میکنیم
ب) ثابت کردن اوله کرانون را با پلیت انجام میدهیم
ج) حرکات اکتیو مجاز و حرکات پاسیو ممنوع است
د) تفاوتی وجود ندارد

۳۰)کدامیک از موارد زیر کمتر به عنوان اندیکاسیون استفاده از فیکساتور هینج آرنج نام برده میشود؟
الف) در رفتگی حاد آرنج
ب) دررفتگی قدیمی آرنج
ج)باقی ماندن ناپایداری آرنج در تریبل تریاد وقتی امکان ترمیم سر رادیوس نباشد
د) از دست رفتن لیگامانهای جانبی بدنبال ریلیز آرنج

۳۱)کدام لیگامان جانبی آرنج در درمان دررفتگی قدیمی آرنج که تحت جااندازی باز و کارگزاری فیکساتور هینج آرنج قرار گرفته است باز سازی میشود
الف) داخلی
ب) خارجی
ج) هر دو
د) هیچکدام

سوالات مربوط به آقای دکتر تعبدی

۳۲) در چه محدوده ای از دامنه حرکات آرنج احتمال آنکه بیمار با محدودیت بیشتری در فعالیت های روزانه خود روبه رو شود بیشتر است
الف) ROM 30-110 degree
ب) ROM 40-120 degree
ج) ROM 10-100 degree
د) all above ROM is not in range of functional daily activity

۳۳)Considering elbow physical therapy protocols, which stage of physiotherapy usually assume as the first step in promoting elbow range of motion?
الف) Active assisted ROM
ب) Active ROM
ج) Passive ROM
د) Strengthening exercise

۳۴) کدام یک از موارد زیر در توضیح اصول و یا کاربرد استفاده از CPM در فیزیوتراپی آرنج صحیح نمی باشد
الف) CPM induce cartilage and collagen remodeling
ب)CPM indicated only with stable fixation
ج) CPM should be start in first days after surgery
د) CPM can increase ROM of elbow joint after surgery

 

پاسخنامه سوالات:

۱- ج
۲- الف
۳- ج
۴- ج
۵- ج
۶- د
۷- ب
۸- ب
۹- ج
۱۰- الف
۱۱- ب
۱۲- ب
۱۳- د
۱۴- ج
۱۵- ب
۱۶- ب
۱۷- الف
۱۸- ج
۱۹- ب
۲۰- ج
۲۱- د
۲۲- الف
۲۳- ج
۲۴- ج
۲۵- الف
۲۶- ب
۲۷- د
۲۸- ب
۲۹- د
۳۰- الف
۳۱- د
۳۲- ج
۳۳- الف
۳۴- ج

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا