انجمن ارتوپدی صدمات اندام و ستون فقرات ایران (POTA)


انجمن ارتوپدی صدمات اندام و ستون فقرات ایران (POTA) در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. اعضای هیئت مدیره هفت نفر می باشند که توسط اعضا برای سه سال انتخاب می شوند.
از بدو تاسیس هدف POTA آموزش و نحوه برخورد صحیح با انواع تروماهای مربوط به اندام، ستون فقرات و مسائل جنبی آن بوده است. در این رابطه سعی شده ارتباط نزدیکی با اساتید محترم داخلی و خارجی داشته باشد تا تبادل علمی بیشتری انجام گیرد، به همین دلیل در کنفرانس های سالیانه و برنامه های مدون فصلی که تا به حال برگزار شده، مقالات مهمی توسط اساتید ایرانی و خارجی ارائه شده است. CD های صوتی و تصویری هر برنامه فصلی آماده است که در صورت تمایل با تماس با دفتر POTA میتوانید آن ها را تهیه کنید.
کنفرانس سالیانه انجمن با همکاری گروه ارتوپدی دانشگاه تهران هر سال به مدت سه روز انجام می گیرد که در آن درباره آخرین رویداد های علمی ارتوپدی و تروما بحث و تبادل نظر می شود. POTA سالی دو بار اقدام به برگزاری همایش در استانهای مختلف ایران می کند. در سفرهای علمی تفریحی که به اتفاق همکاران ارتوپد و خانواده آنها به استان های مختلف انجام می گیرد گذشته از یک روز کنفرانس بازدیدی از دیدنیهای آن استان نیز در برنامه گنجانیده شده است.

نوروز بمانید که ایام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید
آن صبح نخستين بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام، شمایید
آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمایید
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید
نوروز کهنسال کجا غير شما بود؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید
هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق
هم صاعقه ی خشم بهنگام شمایید
امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فن کمين حوصله ی دام شمایید
گيرم که سحر رفته و شب دور و دراز است
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید
ایام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایام شمایید

بهار و نوروز بر همه دوستان فرخنده باد