همایش ها

وبینار Periprosthetic Fracture Management of the Hip and Knee – Session 1 برگزار شد

سلام وقت به خیر لطف می کنید در سایت قرار دهید که وبینار پتا با عنوان Periprosthetic Fracture Management of the Hip and Knee-Session One در تاریخ ۹۹٫۰۷٫۲۵ با حضور اساتید داخلی و خارجی و جمع کثیری از پیشکسوتان ارتوپدی برگزار گردید

سوالات وبینار پتا با عنوان Periprosthetic Fracture Management of the Hip and Knee Session One
تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹

سوالات زانو
۱- آقای ۶۵ ساله ای که دوسال قبل تحت عمل جراحی TKA قرار گرفته است، در حال حاضر بدنبال تروما دچار شکستگی پروگزیمال تیبیا بدون جایه جایی شده است. پروتز فمورال و تیبیا stable است . درمان مناسب کدام است؟
الف – درمان closed با Brace به مدت ۳ ماه و سپس فیزیوتراپی و Rom زانو
ب – فیکس کردن شکستگی با پلاک Locking لاترال و حفظ پروتز
ج- فیکس کردن شکستگی با پلاک Locking مدیال ولاترال و حفظ پروتز
د- رویژن پروتز تیبیا با استم بلند و فیکس کردن شکستگی با پلاک Locking

۲- خانم ۷۰ ساله با استئوپروز شدید که ۳ سال قبل TKA شده است. درحال حاضر بدنبال Falling دچار شکستگی خردشده دیستال فمور با جابه جای زیاد شده است. درنمای نیمرخ شکستگی تا محل فیکساسیون پروتز گسترش یافته است. درمان مناسب کدام است؟
الف- ORIF+stemmed revision
ب- Close reduction +Brace
ج- distal femoral allograft –prosthetic composite
د-IM rod open reduction +

نوشته های مشابه

۳- آقای ۷۵ ساله ای که سال قبل TKA شده است .بدنبال تروما دچار شکستگی با جا به جای استخوان پاتلا در قسمت میانی و جابه جای کمپوننت پاتلا شده است. درمان مناسب کدام است؟
الف- ابتدا ریداکشن پاتلا و سپس فیکساسیون آن با tension Band wiring و سپس فیکساسیون کمپوننت پاتلا با سیمان
ب- ابتدا ریداکشن پاتلا وسپس cerclage آن و سپس فیکساسیون کمپوننت پاتلا با سیمان
ج- خروج کمپوننت پاتلا و سیمان و سپس فیکساسیون پاتلا با tension Band wiring
د- خروج کمپوننت پاتلا و سیمان و سپس پاتکلتومی

۴- کدام یک از موارد زیر ارتباط کمتری با شکستگی پاتلا بدنیال TKA دارد؟
الف- Latral release
ب- component malposition
ج- primary patellar thickness
د- excessive joint line elevation

۵- خانم ۹۰ ساله با استوپروز شدید و سابقه دیابت که ۱۰ سال قبل TKA شده است. در حال حاضر با شکستگی دیستال فمور با جا به جای مختصر مراجعه کرده است. پروتز فمور و تیبیا Stable است کدام درمان مناسب نمی باشد؟
الف- close reduction +Brace
ب- open reduction + plate
ج- IM Rod +open reduction
د- Stemmed revision + ORIF

۶- آقای ۶۵ ساله که ۵ ماه قبل TKA شده است در حال حاضر با ترومای خفیف دچار شکستگی short oblige سوپراکوندیل فمور شده است. احتمال کدام یک از خطاهای تکنیکی در عمل بیمار وجود داشته است؟
الف-عدم روتیشن مناسب در کات پوستریور فمور
ب- ضخامت نامناسب کات آنتریور فمور
ج- ضخامت نامناسب کات پوستریورفمور
د- کات دیستال فمور عمود برمحور مکانیکی نبوده است

۷- تمام موارد زیر جز ریسک فاکتورهای شکستگی اطراف پروتز می باشد بجز؟
الف- RA
ب- جنس مذکر
ج- مصرف استروئید
د- جراحی ریویژن

۸- Notching فمور درچند درصد موارد شکستگی سوپراکوندیل فمورگزارش شده است؟
الف- حدود ۱۰ در صد
ب- حدود ۳۰ درصد
ج- حدود ۵۰ درصد
د- حدود ۷۰ درصد

۹- در تقسیم بندی شکستگی اطراف پروتز در قسمت تیبیا ، شکستگی توبروزیتی تیبیا کدام تیپ محسوب می شود؟
الف- I
ب – II
ج- III
د- IV

۱۰- بیماری متعاقب TKA دچار شکستگی سوپراکوندیل فمور شده است که ۵ mm جابجایی و ۶ درجه انگولشین دارد و پروتز فمور به نظر stable است . درمان مناسب کدام است؟
الف- بریس زانو
ب- آتل سیلندریک
ج- ORIF
د- ریوژن پروتز

۱۱- بیمار آقای ۶۵ ساله که ۴ سال قبل تحت TKA قرارگرفته است. در اثر ترومای اخیر دچار شکستگی سوپراکوندیل فمور بدون جابجای شده است پروتز به نظر چرخیده است . در گرافی استئوپروز واضح مشهود نمی باشد. درمان مناسب کدام است؟
الف- بریس تا ۳ ماه
ب- BG+ORIF
ج- Allograft – prosthetic composite
د- stem + Revision + ORIF

۱۲- شایع ترین محل شکستگی اطراف پروتزی در جراحی TKA کدام قسمت می باشد؟
الف- دیستال فمور
ب- پروگزیمال تیبیا پلاتو مدیال
ج- پاتلا
د- پروگزیمال تیبیا ( توبروزیتی تیبیا)

۱۳- احتمال بروز شکستگی پری پروستیک حین عمل جراحی در کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟
الف- Cement less THA
ب- Cemented THA
ج- Revision cement less
د- هر۳ گزینه بریک میزان

۱۴- در بیماری که دچار پری پروستیک استابولار fx شده است ،در صورتیکه شکستگی بدون جابجایی باشد و کاپ نیز stable باشد، درمان چیست؟
الف- تعویض کاپ با کمپوننت دیگر با پیچهای متعدد
ب- ریکانستراکشن پلیت
ج- تبدیل به کمپوننت سیمانی
د- درمانی لازم نیست

۱۵- کدام یک از گزینه های زیر جزء ریسک فاکتورهای پری پروستیک fx حین عمل جراحی THA نمی باشد؟
الف- جنس مذکر
ب- سن بالا
ج- بیماری متابولیک استخوان
د- آرتریت التهابی

۱۶- اگر در حین عمل جراحی THA قسمت پروگزیمال متافیز دچار شکستگی از نوع Perforation شود، درمان مناسب کدام است؟
الف- Dia physead fitting stem
ب- cerclage + Bone graft
ج-bone graft Morselized
د- Allograft strat cerclage

۱۷- اگر در حین عمل جراحی THA بدون سیمان ، شکستگی فمورال بدون جابجایی روی دهد، کدام یک از اقدامات زیر انجام نمی شود؟
الف- اکسپوز کردن کامل شکستگی
ب- استفاده از ترایال یک سایز بزرگتر
ج- استفاده از یک یا دو سرکلاژ وایر دیستال به شکستگی
د- محکم کردن نهایی وایرها بعد از کارگذاری استم

۱۸- میزان بروز شکستگی پری پروستیک در عمل های جراحی ریویژن THA چقدر است؟
الف- یک درصد
ب- چهار درصد
ج- ده درصد
د- ۱۵ درصد

۱۹- میزان همراهی عفونت اطراف پروتز در یک شکستگی پری پروستتیک اطراف نوک استم مردی ۶۵ ساله چقدر است؟
الف- ۱۰
ب- ۲۰
ج- ۳۰
د- ۴۰

۲۰- در خانمی ۶۵ ساله که ۵ سال قبل توتال هیپ شده است ناحیه لسر تروکانتر با انتشار به کالکار شکسته است ،پروتز استفاده شده فیت مور با پروگزیمال فیکساسیون بوده است ،اقدام شما چیست؟
الف- استراحت مطلق در بستر
ب- راه رفتن با عصا
ج- رویژن با استم دیستال فیکساسیون
د- رویژن با استم کورایل با پوشش هیدروکسی اپاتیت

۲۱- جهت بررسی ناپایدار بودن یک شکستگی اطراف نوک استم جهت تصمیم گیری به حفظ یا حذف پروتز بهترین روش چیست؟
الف- ارتروتومی از بالا و چک ناپایداری استم
ب- تلسکوپینگ کردن استم حین عمل
ج- بررسی گرافی های قبلی
د- هر سه گزینه

۲۲- کمترین میزان شکستگی در ناحیه بین دیستال استم فمورال یک پروتز ام ال تیپر با کدامیک از وسایل جراحی استیوسنتز زیر رخ می دهد؟
الف – نیل رتروگرید
ب- پلاک دی سی پی
ج- پلاک لاکینگ دیستال فمور
د- پلاک ال سی پی

۲۳- بیمار آقای ۶۷ ساله که ۴ ماه پیش بدنیال شکستگی neck فمور سمت راست تحت THA قرار گرفته است بیمار روز گذشته بدنیال falling از سطح همتراز دچار شکستگی بدون non displace پروگزیمال فمور در محل پروتز شده است کدام درمان برای وی مناسب می باشد؟
الف- عمل جراحی و تعویض استم
ب- عمل جراحی وایرینگ محل شکستگی
ج- درمان مسکن و آنتی کوآگولان و protactive weight bearing
د- درمان غیرجراحی و non weight bearing

 

۲۴- کدام یک از موارد زیر ریسک فاکتور شکستگی های femur periprosthetic می باشد؟
الف- سن بالا
ب- جنس مونث
ج- بیماری زمینه RA
د- همه موارد

 

 

پاسخنامه:

۱- جواب: گزینه الف –کمپل ۲۰۱۷-ص ۴۵۶-ستون اول –پاراگراف دوم-خط ششم و هفتم

۲- جواب-گزینه ج کمپل ۲۰۱۷-ص ۴۵۶-پاراگراف اول-خط سوم تا خط پنجم

۳- جواب- گزینه ج کمپل ۲۰۱۷-ص ۴۵۲ –ستون دوم-پاراگراف اول-خط نهم و دهم

۴- جواب- ج کمپل ۲۰۱۷- ص ۴۵۲-ستون اول –پاراگراف سوم –خط سوم تا خط دوازدهم

۵- جواب- گزینه د کمپل ۲۰۱۷-ص ۴۵۶-جدول شماره ۸۳-

۶- جواب- گزینه ب –کمپل ۲۰۱۷- ص ۴۵۴-ستون دوم-پاراگراف سوم-خط ۱۳ -۱۴-۱۵۷

۷- جواب- ب –کمپل ۲۰۱۷-ص ۴۵۴- پاراگراف اول –ستون دوم

۸- جواب- گزینه ب- کمپل ۲۰۱۷-ص ۴۵۴-ستون دوم

۹- جواب- گزینه ۴ – Periprasthe tic fraeture aronnd the knee

۱۰ – جواب- ج

۱۱- جواب- د کمپل ۲۰۱۷- ص ۴۵۶- جدول ۸۳-۷

۱۲- جواب- الف

۱۳- جواب- گزینه ج

۱۴- جواب- د

۱۵ – جواب- الف

۱۶ – جواب-ج

۱۷ – جواب- ب

۱۸ – جواب- ب

۱۹- جواب – ب

۲۰- جواب-ج

۲۱- جواب – ج

۲۲- جواب- الف

۲۳- جواب –گزینه ج

۲۴-جواب- د

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا